Släkt i EnåkerEnåker är en socken i nuvarande Heby kommun i nordvästra Uppland som tidigare tillhörde Västmanlands län. Enligt tabellverket fanns här 546 invånare 1749. Hundra år senare, 1850, hade antalet invånare stigit till 812. Häradskartan från ca 1910 visar hur byarna låg på den tiden. Ännu hade inte bilismen hunnit påverka vägnätet. Däremot fanns det en det en numera nedlagd järnväg till Gysinge-Gävle. Utdrag ur häradskartorna finns för norra, mellersta
och södra Enåker. När dessa kartor gjordes hade vattnet i sjön Hallaren sänkts till nuvarande nivå och avrinningen återgått till Dalälven. Från början av 1500-talet hade Hallaren ingått i det vattensystem som försåg Sala gruva med vattenkraft. Detta hade förstås haft stor betydelse för en del bönders odlingsareal.

Denna sida utgår från min frus farfar Axel Olsson född i Enåker 1882. I hans anträd kommer ca 75% av personerna från Enåker och de övriga från de omedelbara grannsocknarna, Västerlövsta, Huddunge och Nora. De flesta var bönder men det fanns även någon enstaka soldat eller torpare.

1748 gjordes en noggrann inventering av bosatta i Enåkers socken. Detta hade rimligen med tabellverkets nystartade verksamhet att göra. Här finns flera av Axels förfäder och nedanstående text försöker ge en inblick i var Axels anor bodde och hur de hade det förr i tiden. Axels farmor, Kajsa Larsdotter, var född i Rödmossa 1824. Här finns mer om hennes anor tre generationer tillbaka. Har avstått från att lägga in fler generationer eftersom det där finns en del oklarheter speciellt bland männen. Kajsas anor återfinns huvudsakligen i tre byar, Norr Ekedal, Rödmossa och Blomsterängen/Rosendal och här har det inte gått finna någon överlappning med Axels övriga Enåkersanor.


Norr Ekedal

Norr Ekedal ligger i norra delen av Enåkers socken. Enligt Riksarkivets kartmaterial bestod byn år 1652 av Norrgården, 1 2/3 öresland skatte och Södergården 2 öresland frälse. Utsädet var 3 1/4 tunna på Norrgården och 4 5/8 tunna på Södergården. Höskörden var 32 resp. 36 lass. Gårdarna hade var sin humlegård om 100 stänger. Mer detaljer finns på Riksarkivets hemsida. Klicka på kartan för en större version.


I Norr Ekedal bodde enligt husförhörslängderna följande personer i sammanlagt sex hushåll. För en del personer finns mer detaljer beroende på att de ingår i Axel Olssons anor. Det är troligt att de yngsta barnen inte finns med i denna förteckning:

Erik Ersson
H. Kerstin Larsdotter
Dr. Per Jönsson
Pig. Lena Larsdotter
Fl. Karin Jonsdotter

Lars Larsson 1712-1781, bondson från Rödmossa, Axels fmfff
Hust. Kerstin Israelsdotter 1719-, bonddotter från Norr Ekedal, Axels fmffm
Dr. Lars Jansson
Pig. Annika Ersdotter
Sonen Bengt Larsson 1738-1803 tog över farfaderns gård i Rödmossa efter sin farbror Anders.

Olof Andersson 1712-, bondson från Norr Ekedal, Axels fmmff
Hustr. Anna Ersdotter, född i Kroksbo 1718
Modr. H. Elisabet Olsdotter, mor till Olof Andersson
Fl. Annika Mattsdotter
Olof Andersson hade fyra söner, Anders, Erik, Olof och Lars som alla blev bönder i Norr Ekedel, dels genom arv och dels genom inköp av frälsejord.

Bengt Larsson 1702-1772, bondson från Norr Ekedal, Axels fmmmf, förmodligen kusin till Kerstin Israelsdotter via bröderna Lars och Israel Bengtsson, bägge bönder i Norr Ekedal.
H. Elisabet Larsdotter 1723-1795, Axels fmmmm, syster till Lars Larsson 1712-1781.
Modr. H. Brita Mattsdotter, Bengt Larssons mor, bonddotter från Sör Ekedal
Dr. Erik Larsson
Pig. Karin Abrahamsdotter
Fl. Sara Olsdotter
Bengt Larssons dotter Lena gifte sig med Olof Anderssons son Erik Olsson som hade köpt 13½ penningars frälsejord, kanske finansierat med Lenas arvslott efter fadern.

Olof Olsson
H. Margareta Andersdotter
Son Erik
Dottr. Margareta

Gamle Rytt. Nils Krus
H. Kerstin Olsdotter

I ett skiftesprotokoll från 1756 beskrivs byn på följande sätt:
Norr Ekedal består tilhopa af 1/2 hemman och 4 Öresland hvaraf 1/4 är frälse tillhörigt Öfverstallmästaren Wälborne Herr Johan Hindric Sparfvenfeldt och besittes af Bönderna Eric Ersson och Lars Larsson är til Öretal 2 1/4 Öresland.
Det öfriga Skatte bebos af ägarne Bengt Larsson, Olof Andersson och Olof Olsson. Räntan är anslagit til Frälsehemmanet om 4 Öresland uti Enåkersby för wattuskada, som Brukspatron Mathisens Änkja fru vid Skultuna Mässingsbruk upbär och är rådande om, har del efter 1 3/4 Öresland.
Vid den förrättning signerade samtliga skattebönder handlingarna med bomärke.

RödmossaÄven Rödmossa ligger i norra delen av Enåker, knappt 10 km fågelvägen från Norr Ekedal. 1652 beskrevs byn som 9 öre skatte. Utsädet var 27 tunnor och höskörden 86lass. Det fanns humlegårdar om 300 stänger (här avses nog längdmåttet stång, ca 3 m). 1748 fanns här följande fem hushåll.

Anders Larsson, 1706-, bondson från Rödmossa, bror till Lars Larsson 1712-1781 i Norr Ekedal
H. Karin Larsdotter, 1704-, bonddotter från Norr Ekedal, syster till Bengt Larsson 1702-1772 Norr Ekedal
Dr. Anders Ersson
Pig. Margareta Larsdotter
Fl. Brita Mattsdotter
Pig. Ingrid Jansdotter

Sold. Per Jansson Röd
Hustr. Anna Mattsdotter

Sylvester Mårtensson
H. Brita Ersdotter
Fadr. Mårten Sylvestersson, Axels fmfmmf
Dräng. Hans Mårtensson
Pig. Kerstin
Fl. Lisa Olsdotter

Jan Andersson
H. Brita Olsdotter
Son Jonas
Dottr. Anna
Dottr. Margareta
Dottr. Brita
Dottr. Karin

Anders Andersson
H. Elisabet Mattsdotter
Son Anders
Dottr. Karin
Dottr Kerstin
Dräng. Zachrits Larsson
Fl. Maria AbrahamsdotterI samband med storskiftet 1769 beskrivs byn på följande sätt:
Rödmossa by består av ett helt Skatte Soldat Mantal om nio öresland som med ränta är anslaget till augment för Rusthållet N. 118 vid Kungl. Livregementet till Häst och östra Västmanlands kompani.
Zachris Larsson och Bengt Larsson 1738-1803 äger tllsammans 2 1/4 öresland, Zachris Larsson äger ett öre, 5 och 7/10 penningeland och Bengt Larsson ett öre, 3/10 penningeland. (Bengt Larsson hade nu tagit över denna del av byn efter sin farbror Anders Larsson. Hans fru var dessutom systerdotter till Sylvester Mårtensson.)
Övriga tre ägare var nu Anders Andersson, Sylvester Mårtensson och Jan Persson med vardera 2 1/4 öresland.
Även vid denna förrättning signerade samtliga skattebönder handlingarna med bomärke. Här nedan ser man Bengt Larssons bomärke i skrivarens text. Hans son Lars var däremot fullt läs- och skrivkunnig vilket man bland annat kan se spår av i en gammal familjebibel.Blomsterängen, Rosendal

Dessa gårder ligger i norra Enåker gränsande till Rödmossa och Kroksbo. År 1652 anges Rosendal som ett icke skattlagt torp på Kroksbo ägor med utsäde om knappt två tunnor och 12 lass hö. Blomsterängen omnäms i samband med en delning 1771. Bägge är då kronoskattehemman, Rosendal 3/8 mantal, 3 öresland och Blomsterängen 1/8 mantal 1½ öresland.

1748 bodde följande fyra familjer på vardera Blomsterängen och Rosendal:
Johan Mattsson, född i Blomsterängen 1717, Axels fmfmf
H. Karin Mårtensdotter, född i Rödmossa 1717, Axels fmfmm
Modr. H. Helena
Pig Karin Månsdotter
Dottern Lena Jansdotter, 1740-1822, som gifte sig med Bengt Larsson och flyttade till Rödmossa är inte omnämnd.

Erik Ersson
Modr. H. Anna Ersdotter
Pig Kerstin Ersdotter

Erik Ersson, född i Rosendal 1703, Axels mfmmf
H. Karin Jansdotter, född ca 1702, Axels mfmmf
Dottr Karin
Son Erik
Son Jan
Dr Erik Persson
Pig Brita Ersdotter
Ytterligare en dotter, Anna Ersdotter, 1738-1812, Axels mfmm, flyttade till Österbo där hon gifte sig med Anders Ersson, 1741-1818, Axels mfmf

Matts Larsson
H. Malin Larsdotter
Son Lars
Son Anders
Pig Annika Bengtsdotter
Fadr Lars Jansson
H Karin MattsdotterKällor:
Enåkers socken, Husförhörlängd AI:1
Lantmäteriets historiska kartor
Riksarkivets historiska kartor


Denna sida kommer successivt att uppdateras med fler personer och fler byar. Om någon har ytterligare kommentarer, tex om släktskap mellan dessa personer, så lägger jag förstås ut dessa. Skicka bara ett mail till nedanstående adress.


Lars Edvard Larsson


Till Släktforskning