Prosten Ekströms första år


Ekström tillhörde en sörmländsk prästsläkt och föddes i Stockholm 1781. Fadern var då regementspastor vid Svea Livgarde och ville att sonen skulle gå den militära banan. Redan vid födseln blev Carl Ulrik därför inskriven som volontär vid regementet. Ekström skriver i en av sina självbiografier:
Vid sju års ålder hade jag rustmästares grad. Men hvarken den granna uniform, som utmärkte mig framför mina lekkamrater, eller lägrets nöjen, dem jag delade med min far, kunde hos mig väcka minsta böjelse för detta stånd. Med spänd uppmärksamhet afhörde jag deremot de anekdoter, hvilka min far ofta berättade om Linné, hvars lärjunge han varit, och i hvars hus han vistats någon tid som informator. Jag egde en insektssamling innan jag kunde obehindradt läsa i en bok, och öfvergaf aldrig den föresatsen, att slutligen förmå min far att tillåta mig studera.

Fadern tillträdde senare en kyrkoherdetjänst i Vårdinge nära Gnesta. Där fick den unge Ekström kontakt med Gustaf von Carlsson på Mälby säteri som ägde Sveriges största samling av uppstoppade fåglar. Ekström tillbringade sin mesta fritid på Mälby och von Carlsson kom han att kalla sin ornitogiske Fosterfader. von Carlsson var ämbetsman och ornitolog, född 1743, död 1801. År 1781 blev han statssekreterare vid krigsexpeditionen, vilket i dag närmast kan jämföras med posten som försvarsminister. År 1792 blev han president i Vasa hovrätt men det var en tjänst som han aldrig tillträdde. Hans stora fågelsamling testamenterade till Vetenskapsakademien. Av de mer sällsynta fåglarna utgav han kopparsticksavbildningar under titeln Museum carlsonianum. von Carlsson var en av Gustav III:s förtrogna och på Mälby hade han ett rikt umgänge med den tidens vittra kretsar. Detta ledde till att den unge Ekström fick träffa ett stort urval kända svenskar, både Gustav III och Carl Michael Bellman men också flera framstående naturvetenskapsmän.

Med tiden lyckades Ekström, understödd av von Carlsson, övertala sin far om att slippa den militära karriären och i stället få börja studera. Efter några år i skola i Strängnäs, avlade han år 1804, vid relativt hög ålder, studentexamen vid Uppsala universitet och påbörjade sedan sina medicinska studier. Det var då mycket vanligt att naturintresserade skaffade sig en läkarutbildning innan de fortsatte att ägna sig åt sitt huvudintresse. Ekström hann dock bara studera medicin i två terminer innan fadern övertalade honom till att bli präst. Jag gaf efter, mest för det hoppet, att äfven som prest kunna fortsätta mitt älsklingsstudium. 1807 började han, efter prästvigning, att tjänstgöra som faderns hjälppräst i Vårdinge församling. Någon utbildning till vare sig teologie, medicine eller filosofie doktor, som befolkningen på Tjörn senare trodde, hade han inte hunnit med.Till startsida