Till Medicinalstyrelsen

Härmed får jag afgifva årsrapport från Tjörns extra provinsialläkare distrikt öfver helso- och sjukvården under år 1897.

I a). Kyrkoskrifne invånares antal vid redovisningsårets början 10377.
b).Antal födde under året 281.
Antal döde under året 119.
c). Antal döde barn under ett års ålder 17

II. Allmännare förekommande sjukdomar
a) Infektionssjukdomar:
Mässling infördes i Juni till Stockvik i Stenkyrka socken af en person, som varit på besök i mässling smittadt hus å Inland. Ytterligare 3 fall anmäldes och ännu några fall torde ha förekommit i och omkring Stockvik. De voro samtliga af lindrig beskaffenhet, och den lilla epidemien upphörde snart alldeles.
Af tarmtyphus ha under året endast förekommit 4 fall, 2 af dem tillhörande samma familj; mannen sjuknade först i början af Augusti; han isolerades med hustrun till vårdarinna. I Oktober, 6 veckor efter det mannen tillfrisknat, sjuknade hustrun, kort efter det hon varit sysselsatt med att upptvätta några klädespersedlar, som mannen under sin sjukdom begagnat, och hvilka hon försummat att enligt gifna föreskrifter genast behandla med lysollösning. Familjen hade under tiden mellan båda sjukdomsfallen flyttat till annan ort Samtliga nervfeberfall ha gått till helsa.
Af inhemsk kolera förekommo under sommaren 2 fall; båda voro äldre personer och tillfrisknade.
Af epidemisk hjärnfeber ha i och omkring Stockvik i år liksom under föregående år förekommit ett par fall; ett fall i Myggenäs i Walla församling och ett å Dyrön af Rönnängs församling. Två ha tillfrisknat och två ha aflidit.
Kikhosta har under sommaren och hösten förekommit i hela distriktet, säkerligen i rätt betydlig utsträckning, ehuru endast få fall (13) blifvit anmälda. Enligt uppgift från pastorsexpeditionen skola i Stenkyrka församling 4 dödsfall ha förekommit i denna sjukdom under Augusti och September.
Influensa uppträdde under Februari Mars och April rätt talrikt i alla delar af distriktet; något dödsfall, direkt orsakat af denna sjukdom har ej förekommit.
Diphteri En lindrig diphteriepidemi uppträdde under sommaren å lotsstationen Grönskären af Klöfvedals församling. Fyra familjer äro här boende i tvänne hus. Sjukdomen hade förmodligen blifvit ditförd från Norge, genom på besök varande slägtingar till den ena familjen; de första sjukdomsfallen torde ha inträffat strax efter midsommar, men först i slutet af Augusti upptäcktes sjukdomen vara diphteri, då ett af de sjuka barnen i följd af tillstötande nephrit och pareser kom under läkare behandling. Inalles konstaterades här 9 fall. De voro, som nämndt, i och för sig samtliga af mycket lindrig beskaffenhet, dock uppträdde nephriten i 3 af fallen och pareser af svalgets muskler i 3 fall. Ett barn från Säby i Stenkyrka församling, som varit på besök å Grönskären en tid förut, insjuknade i September; äfven detta tillfrisknade snart. Så snart sjukdomen blef bekant föreskrefvos isolerings åtgärder, och någon spridning till öfriga delar af distriktet förekom ej, med undantag af det ofvannämnda fallet i Säby.
Ett fall af diphteri yppade sig äfven i November å Klädesholmen. Hvarifrån smittan här kommit, har ej kunnat utrönas. Detta, ett 3 års barn afled en månad senare af tillstötande nephrit.
Barnsängsfeber Af denna sjukdom har förekommit 3 fall. En parametrit + pyaemi och en parametrit tillfrisknade; en Septkämi fick dödlig utgång.
Af Frossa anmäldes under Juli månad ett fall.
Af lungtuberculos ha under året antecknats 15 nya, säkert konstaterade fall, förutom 4 fall af hämoptysis utan påvisbara tecken till phtihisis.
Anmärkningsvärdt är, att under hela året liksom under sista månaderna af 1896 förekommit ett ovanligt stort antal af icterus Catarrhalis, särskildt bland barn, och att denna sjukdom ofta visat en utprägladt epidemisk karaktär, i det att upprepade gånger iakttagits, att samtidigt flere barn i samma familj varit angripna af denna sjukdom.
b). Öfriga sjukdomar.
Rachitis visar på fisklägena en stor utbredning jemfördt med förhållandena bland den landtbrukande befolkningen, en omständighet, som väl får tillskrifvas den knappa tillgången på mjölk å de förstnämnda ställena och den häraf följande nödvändigheten att tidigt gifva barnen amylaceer och annan otjänlig föda.
Af öfriga sjukdomar ha mest förekommit Chloros magkatarrh och rheumatiska åkommor.
c) Öfversigt af gängse sjukdomar enl. formulär 5 och 7 i Sundhets kol. cirk. d 31/8 1874. Se särskild bilaga.

III. För den allmänna sjukdomen vidtagna åtgärder:
a) Sjukas afskiljande från friska etc.
Vid smittosamma sjukdomar ha isolering i hemmen så vidt möjligt vidtagits. Vid den sent upptäckta diphteriepidemien å Grönskären kunde, med den utbredning sjukdomen tagit, någon isolering af sjuka från friska i hemmen knappast komma ifråga, utan måste åtgärderna gå ut på att söka hindra smittans spridning till öfriga delar af distriktet, och föreskrifter i detta syfte utfärdades också, särskildt rörande hvad som från lotsarnes sida kunde vara att iakttaga under deras dagliga tjänstgöring (för hindrande af smittans spridning)
Anordningarne med kolerasjukstugor, sköterskor och besigtningsmän ha varit desamma, som under föregående år.
För den dagliga desinfektionen i hemmen vid rådande smittosamma sjukdomar, å hvilken synnerlig vigt fästats, alldenstund isoleringen ofta nog gifvetvis varit otillförlitlig, har nästan uteslutande användts 2% lysollösning. Vid slutdesinfektion har, förutom en grundlig mekanisk rengöring och skurning med såpa, förekommit tvättning med 2% formalinlösning samt vid diphterifallen dessutom svafvelrökning.
Vid difteri- och mässlingsfallen har naturligtvis särskild uppmärksamhet egnats åt oskadliggörandet af sekret från näsa och mun samt vid nervfeberfallen af de sjukes afföringar. Der isolering i hemmen ej kunnat företagas, har dock alltid förbud utfärdats mot förvarande, tillagande och förtärande af föda af de friska i sjukrummet, hvarjemte dessa senare tillhållits att väl tvätta händerna före hvarje måltid.
b) Den gamla seden, att anställa stora kalas vid begrafningar fortlefver och är svår att få bort; vid smittosamma sjukdomar har kommunalnämnden anmodats att ingripa
c) Ingen af distriktets skolor har varit inställd på grund af rådande större sjuklighet, men barn från smittadt hem har ej tillåtits bevista skolan.

IV Allmänna helsotillståndet under året har varit godt. Endast under vårmånaderna var någon allmännare sjuklighet rådande, i det en lindrig influensa epidemi, som nämndt, då hemsökt distriktet
Till allmänna helsotillståndets befordrande vidtagna åtgärder i afseende på
a) godt vatten till dryck och matlagning.
Vatten tages mest från gräfda brunnar, mera sällan från naturliga källor och torde få betecknas såsom i allmänhet mindre godt. Sällan får man här ett fullt klart vatten; ofta är det hårdt eller har dysmak. Förra sommarens torka medförde nog på sina ställen vattenbrist, ehuru förhållandena väl ingenstädes voro så svåra som under 1896.
b) Förekommande af källors, brunnars m.m. förorenande. Brunnarne äro nog ofta illa skyddade mot föroreningar; dock ha under året flerstädes iakttagits förbättringar härutinnan genom brunnskantenas höjande och cementering, brunnars täckande och förseende med särskildt upphemtningkärl.
c) Aflägsnande af orenlighet uti eller i närheten af boningar eller annan osnygghet. Renlighet i och omkring hemmen iakttages bättre i samma mån de gamla inbyggda gårdarne få vika för mera tidsenliga lägenheter, med ladugårdar och dithörande komposter ordentligt skilda från manhusen En del fattigt folk ha nog fortfarande vintertid höns inne i stugorna.
d) Olägenheter af fabrik eller annan näring på arbetares eller närboendes helsa.
Fabriker förekomma ej.
e) För hälsan vådliga boningslägenheter
De jordegande böndernas och de förmögnare fiskarenas bostäder äro i allmänhet rymliga och väl ombonade. De här rådande höga priser å bränsle orsaka orsaka dock, att familjerna under vinter tiden ha för vana att logera in sig i ett rum, en olägenhet, som af mig ständigt har påpekats, der någon af familje medlemmarne varit behäftad med lungsot eller annan smittosam sjukdom.
Den fattigaste befolkningen finner man ofta boende i usla stenkojor, närmast att likna vid källarhålor.
f.) Luftväxling i rum, der större antal menniskor vanligen samlas.
Luftväxlingen i skolorna uppgifves öfverallt skötas ordentligt.
g) Andra omständigheter, som kunna menligt inverka på helsoförhållandena. Skörden uppgifves från samtliga Kommuner ha varit af god beskaffenhet; i Walla dock delvis mindre väl bergad.
Dryckenskapen tyckes vara i gifvet aftagande.
Kvacksalveri bedrifves af en person å Tjärtången i Walla församling, dock har hans verksamhet ej varit af den beskaffenhet, att jag funnit skäl anmäla honom till åtal.
Obehörig försäljning försäljnung af gifter eller innehafvande af arsenuk, försäljning af Hoffmans droppar eller andra eter- och sprithaltiga vätskor existerar ej.
h). Särskild för kommun eller visst ställe derinom antagen och fastställd helsovårdsordning.
Helsovårdsstadgan för rikets städer är i tillämpliga delar gällande för fisklägena Skärhamn, Klädesholmen, Åstol samt Stora och Lilla Tjörne Kalf, hvarjemte särskilda af Landshöfdingeembetet i Göteborg fastställda föreskrifter angående renhållningen äro gällande för fisklägena Kyrkösund, Sumpen, Björkholmen och Staffansholmen i Klöfvedals församling.
i). Viten, förelagda enl 30 i helsovårdsstadgan ha ej förekommit.

V. Förhållandet i allmänhet med kommunalnämndernas verksamhet för den allmänna helso- och sjukvården etc.
Särskild helsopolis finnes i igen af distriktets kommuner, utan ha vederbörande Kommunalnämnder tjänstgjort i dylikt hänseende.
Tjörns distrikt innefattar 5 församlingar, deraf 2 Kapellförsamlingar. Från samtliga nämnders ordföranden ha föreskrifna uppgifter ingått.
b). Angående vaccination hänvisas till bifogade summariska rapport. Enligt uppgift från Vaccinationsföreståndaren i Stenkyrka ha de, som i fjol upptogos som öfveråriga ovaccinerade, vid närmare efterforskning befunnits vara å annan ort vaccinerade. Från Klöfverdal har trots påminnelser ingen förteckning öfver ovaccinerade inkommit I Rönnängs och Klädesholmens kapellförsamlingar finnas enligt husförhörsböckerna inga ovaccinerade öfveråriga, och torde detta förhållande i främsta rummet böra tillskrifvas vaccinatören A. J. Kristenssons nit. Då han dessutom städse ådagalagt synnerlig omsorg och skicklighet i yrkets utöfvande, får jag härmed anmäla honom till erhållande af belöning Han anställdes till vaccinatör 1868 och erhöll en första belöning 1888.
c) Apoteksväsendet
Medikamentsförrådet å Lilldal, lydande under Apoteket i Marstrand, skötes med omsorg och åtnjuter berättigadt förtroende
d). Barnmorskeväsendet.
Barnmorskornas antal i distriktet är 4. Deras verksamhet förtjänar godt vitsord. Inga instrumenatala förlossningar ha under året verkställts af barnmorska.

VI Ämbetsförrättningar på grund af vederbörligt förordnande
a) För helso- och sjukvården:
d 16/8 tjänsteresa till Hålan under Sundsby, Walla församling i anledning af nervfeber
29/8 tjänsteresa till Grönskären i anledning af der rådande diphteri
23/10 tjänsteresa till Kjebene i Stenkyrka förs. i anledn. af förekomna fall af syphilis
28/10 tjänsteresa till Gläshed, Stenkyrka förs.i anledning af der utbruten nervfeber; samt hänvisas härutinnan till förs afgifna rapporter
b) För medicolegala ändamal har ej förekommit.

VII Inom distriktet bosatt personal af
a) Läkare: J. E v. Wachenfeldt.
b; c, d) vetrinär, tandläkare, fältskär finnes ej.
e) Apoteksföreståndare: R. A. Indebetou
f). Barnmorskor:
I Stenkyrka församling Fru Thekla From, aflöning 300 Kr. samt 2 Kr. för hvarje förrättning.
i Rönnäng och Klädesholmen Aurora Sundberg, aflönad med 260 Kr. sam t 2 Kr. för hvarje förrätt.
i Walla Josefina Andersson, aflönad med 300 Kr. och 2 Kr. för hvarje förrättning;
i Klöfverdal Gunhild Rafstedt, aflönad med 250 Kr. och 2 Kr. för hvarje förrättning.
samtliga äro berättigade till instrumenters bruk.
g) Vaccinatörer; i
i Stenkyrka J. L. Kjellberg aflöning 50 öre för hvarje med framgång ympad
i Rönnäng och Klädholmen A. J. Kristensson, aflöning 50 öre för hvarje med framgång ympad;
i Walla Josefina Andersson aflöning 75 öre af egare eller brukare af hemman, 50 öre af torpare för hvarje med framgång ympad
i Klöfverdal Gunhild Rafstedt aflöning 50 öre för hvarje med framgång ympad

VIII

IX Fördomar och fel vid späda barn uppfödande. Härutinnan gäller den anmärkningen, att å ena sidan digifningen ofta fortsätter alldeles för länge, stundom in på 3:dje året och å andra sidan. att, der modersmjölk saknas, de späda barnen ofta få hvarjehanda otjänlig föda särskildt å fisklägena, der mjölktillgången ofta är knapp. Dock måste erkännas att förhållandena härutinnan under senare åren väsendtligt förbättrats


Lilldal den 30 Mars 1898
John v. Wachenfeldt
e. provinsialläkare i Tjörns distrikt.

...

Tillbaka