Till Kongl. Medicinal Styrelsen
Årsrapport från Tjörns extra provincialläkare distrikt för år 1892.

1:o. a). Kyrkoskrifna innevånares antal vid redovisningsårets början 10127.
b). Antal lefvande födde barn under året 314.
c). Antalet döde personer under året 188.
d). Antalet döde under ett års ålder 29.
2:o. Allmännare förekommande sjukdomar.
a). Infektionssjukdomar. Kommunalnämndens ordförande upplysa att influensa förekommit under årets första månader; ett fall af mässling med dödlig utgång har uppgifvits från Klöfvedals församling; ett fall af barnsängsfeber från Stenkyrka. Sedan mitt tillträde till e. prov.läk. befattningen härstädes den 1 dec. 1892 ha af denna grupps sjukdom endast iakttagits influensa (2 fall) samt ett relativt stort antal tuberculos
b). Af öfriga sjukdomar ha i min praktik under december månad mest förekommit Dyspepsier, Chloros, Scrophulos och bronchitis. Angående deras relativa förekomst bland den landtbrukande befolkningen och fiskare befolkningen kan i anseende till det ringa materialet inga slutsatser dragas. Såsom allmänna sjukdomsorsaker böra nämnas de härstädes rådande hygieniska och dietetiska förhållanden, hvilka lemna mycket öfrigt att önska. Mjölk är för den fattigare fiskarebefolkningen ofta svårt att anskaffa och ersättes allmänt af kaffe, hvilket särskildt under arbetet på sjön förtäres i stora kvantiteter; men äfven bland den landtbrukande befolkningen är kaffedrickande ytterst allmänt. Fläsk, ägg och bönor produceras i stor mängd, men förekommer sällan på allmogens bord och potatis får vid måltiderna i kvantitet ersätta, hvad som bristes i kvalitet. Ej ens sillen, som lär betingas så ringa pris har på långt när fått den användning, som den förtjenade.
I allmänhet torde kunna sägas att i få trakter med så rik produktion som Tjörn dieten är så dålig. En annan allmän sjukdomsorsak får sökas i bostädernas beskaffenhet. Ehuru boningshusen, åtminstone de under senaste årtionden uppbyggda, i allmänhet äro jemförelsevis rymliga gör dock det här rådande höga priset på bränsle att familjemedlemmarne så vidt möjligt tränga ihop sig i ett rum. Svårigheten att hålla snyggt omkring bostäderna gör sig gifvetvis å fisklägena med sina tätt liggande stugor och ogynnsamma dräneringsförhållanden gällande och får väl med räknas bland sjukdomsorsakerna

...

i). Viten, förelagda enligt 30 i helsovårdsstadgan. har förekommit en gång under i nämlig Klöfvedals församl. der en person å Björnholmen vid 5 kr. vite blifvit ålagd att undanskaffa en gödselstack.

...

Säby den 25 Mars 1893
John v. Wachenfeldt
e. provincialläkare i Tjörns distrikt

...


Tillbaka