Embetsberättelse för år 1889 från Orousts och Tjörns provincialläkaredistrikt
(omfattande likväl endast Orousts Östra och Tjörns härader).

...

2:o Allmännare förekomne sjukdomar:
a) infektionssjukdomar. Helsotillståndet har äfven under detta år varit mycket godt, men med December månads ingång ökades sjukligheten inom några dagar till en höjd, som under min tjenstetid ej förut uppnåtts. Det var den epidemiska influenzan, som hufvudasakligen härtill föranledde, ehuru äfven lunginflamationen, redan förut mera gängse än vanligt, samtidigt sprang opp till ett högt tal af insjuknade. Något egentligen sammamhörande beträffande orsak och följd m.m. emellan nu nämnde sjukdomar har jag ej kunnat iakttaga, ehuru sådant anmärkts såväl i diskuterande läkaresälskaper som i pressen. Lunginflammationerna fortforo, sedan influenzan upphört, ostördt i sin jemna gång och fortfara så ännu, när detta skrifves. Jag har förut i en rapport anmärkt det egendomliga draget i influenzans karakteristik, näml att åtskilliga af dess mera framstående symptom erbjödo jemförelsepunkter med tyfoidfeberns. Sålunda hade jag tillfälle i flertalet fall konstatera öfver mjelttrakten en utbredd bestämd dämpning i perkussionstonen äfvensom i ganska många fall sömnlösheten, som var det mest egendomliga i symptomkomplexen.

...

Oroust 24 April 1890.
Emil Olsson
provincialläkare

...


Tillbaka