Embetsberättelse från Orousts och Tjörns distrikt för år 1888.

Min berättelse omfattar endast Orousts Östra jemte Tjörns härader. Hvad nu Tjörn särskildt beträffar, så har jag under året icke haft mycket att syssla med denna del af distriktet. Kommunalnämndernas å Tjörn helsovårdsuppgifter upplysa, att helsotillståndet varit godt. Hvad Orusts Östra härad sedan angår, har helsotillståndet äfven der varit godt. Visserligen har jag haft att inrapportera om trettio e mbetsresor, hufvudsakligen i Östra häradet, men med flera af dessa har kanske lika mycket afsetts fattigsjukvård till för kommunerna billigaste pris, som dermed beräknats att hämma epidemiska sjukdomsformers utbrott. Alltså: helsotillståndet har i sin helhet varit godt inom hela distriktet.

1:o. a) Kyrkoskrifne 18225; b) födde och döde 479 och 290;
c) döde under ett år 42.
2:o. Allmännare förekomne sjukdomar.
a) Infektionssjukdomar hafva sparsamt förekommit och ej gifvit anledning till särskilda åtgärder.
b) Öfriga sjukdomar, som förekommit, hafva varit de härstädes så vanliga lung- och magcatarrherna. Särskildt magcatarrherna, som äro oförtydbart stadde i ganska betänklig ökning hafva förekommit i så dominerande freqvens, att de nästan uteslutande utgjort föremål för mitt arbete under mottagningstimmarne å stationen. Orsaken till magcatarrhens ökning må vara flerfaldig, men säkert är den allt för billiga dieten, eller med andra ord: de otillräckliga och dåligt tillagade samt olämpliga och svårsmälta födoämnen härtill den väsentligaste grunden. Spirituosa och tobak samt kaffe hafva uppenbarligen numera ej så stor användning till dagligt bruk, att missbruket med dessa njutningsmedel kan i allmänhet förklara ifrågavarande företeelsen. Födan och kroppens ans i öfrigt bära otvifvelaktigt största skulden, och här börjar det ödesdigra kapitlet om den tilltagande fattigdomen hos största delen af befolkningen, ett kapitel som likväl ligger utom gränsen för min berättelse.

...

d) Barnmorskeväsendet. Berättelser om af barnmorskor gjorda tångförlossningar afgingo d. 10/II, 3/III och 10/X. Berättigad anmärkning emot barnmorska har ej kommit till min kännedom. I afseende på nutidens kanske oafvisliga fordringar beträffande möjligheten att genom orena händer, kläder och instrument öfverföra smittosjukdomar och särskildt barnsängsfeber, har jag derom vid tillfällen upplyst barnmorskorna och tänker till sommaren inbjuda dem till ett gemensamt möte, der jag kan bli i tillfälle att för dem ytterligare utveckla de nyaste åsigterna i denna vigtiga angelägenhet.

...

Oroust 31 Mars 1889.
J. Emil Olsson
Provincialläkare

...


Tillbaka