Till Kongl. MedicinalStyrelsen
Embetsberättelse från Orousts och Tjörns distrikt för år 1887.

Berättelsen omfattar Orousts Östra och Tjörns härader. Helsotillståndet har liksom under föregående året varit i allmänhet mycket godt. Epidemiska sjukdomar hafva med några undantag ej varit gängse, deraf få embetsresor för allmänna sjukvården.
Jag har detta, liksom de förra åren, på egen bekostnad haft sjukemottagningar å Tjörn en ā två ggr i månaden, men kommer att för framtiden upphöra härmed, enär mina omkostnader för skjuts m.m. ej obetydligt öfverstigit inkomsten, hvarförutom med ett eller annat undantag tacksamheten för mina besvär varit ganska måttlig. Kommunerna vänja sig snart att anse sådant tillmötesgående hörande till tjensten; och deras offervillighet är icke att påräkna, åtminstone i nämnvärd mån. Stenkyrke s:n har visserligen på allmän kommunalstämma erbjudit sig att betala pr år kr 50 (säger: femtio) på vilkor att jag hvar 14:de dag har sjukemottagningar å Kållekärr; men som väglängden dit, utom den stundom ganska svåra färjeöfvergången vid Skåpesund, är 2,5 mil: d.v.s. 5,0 mil fram och tillbaka, kan jag naturligtvis icke acceptera ett sådant anbud, huru välvilligt det månde vara. Och sedan kommer detta till, att apoteket å Oroust endast undantagsvis anlitas af Tjörnfolket på grund af apotekets aflägsenhet, hvilket äfven gör behofvet af läkarvård från Oroust mindre kännbart, utom i svårare fall samt då storm och is hindra: d.v.s. under den allra svåraste årstiden. Marstrand ligger i allmänhet och i flera förenade hänseenden mycket bättre till för Tjörn.
Hvad Oroust angår, ha norra delarne häraf, såsom Torps och Myckleby s:nar, kortare och beqvämare samt framförallt billigare samfärdsmedel genom de lifliga och täta godtköps-ångbåtskommunikationerna till Uddevalla eller Lysekil, der befolkningen får sina förnödenheter såsom apotekssaker och annat vid samma resetillfälle, som sker med största lätthet fram och tillbaka på dagen, än de hafva det till södra delarne af Oroust.
Man finner häraf, huru i flera hänseenden galet det var att förlägga en distriktläkarestation i Nösund. Nu ha två läkare, i vanliga fall, d.v.s. i allmänhet och då statens mellankomst vid epidemier eller eljest icke behöfver eller kan anlitas, ingenting vidare att med sjukvård beställa. Resultatet säger sig sjelft: befolkningens läkarbehof är på grund af natur, ekonomiska och andra förhållanden ändå icke tillfredsställande tillgodosedt, och läkarnes materiella vederlag under all gräns för det anständiga.
Hvad slutligen den vidlyftiga och kringspridda skärgårdens behof af läkarevård beträffar, så har södra delen af skärgården beqvämast till Marstrand och norra delen till Lysekil, så vidt ej, såsom jag förut haft tillfälle officielt anmärka, Tjörn skulle kunna få egen läkare med ett mindre apoteksförråd, samt distriktläkarestationen å Oroust komme att förläggas till vestra delen af ön i närheten af Ellösefjord och apoteket, eller också att provincialläkarestationen ditförflyttades, hvilket sista vore mest att rekommendera.

...

d) I anledning af Kongl. MedicinalStyrelsens skrifvelse, beträffande den ifrågasatte pensioneringen af uttjenta barnmorskor, insände jag i vederbörlig tid begärda uppgifter om distriktets barnmorskeväsende; och har jag derutöfver ingenting att anmärka härom. Trenne berättelser om af barnmorskan å Tjörn gjorde tångförlossningar ha afgått den 25 Jan. och 22 Maj.

...

J. Emil Olsson
Provincialläkare

...


Tillbaka