Embetsberättelse från Orousts och Tjörns distrikt för år 1885.

1:o) a) Kyrkoskrifne: 28774;
b) Födde och döde: 788 och 430;
c) Döde under ett år: 70.

2:o) Allmännare förekomne sjukdomar:
a) Infektionssjukdomar.
Helsotillståndet har under året varit ovanligt godt inom största delen af distriktet. Spridda fall af infektionssjukdomar hafva väl förekommit, men de hafva icke antagit någon epidemisk karakter. Några fall af tyfoidfeber, som på många år ej uppträdt epidemiskt här på öarne, hafva förekommit mest inom Röra s:n å Oroust samt inom Stenkyrke s:n å Tjörn.
Difteri, som förut om åren kräft så månget offer, har med något undantag varit särdeles lindrig. Så har äfven varit förhållandet med skarlakansfebern, hvars identitet med difteri i anmärkta hänseendt kanske har sitt bästa praktiska stöd. Epidemisk hjernfeber har äfven detta år visat sig med några fall å Tjörn.

...

7:o) Inom distriktet bosatt personal af
a) Läkare: Licentiaten H. Sörman i Nösund, Tegneby s:n; samt undertecknad;
b) Veterinär: J. C. Schedin i Svanvik, Stala s:n;
c) Tandläkare och
d) Fältskärer finnes ej;
e) Apoteksinnehafvare: A. C. Widell; pharmaceut: N. Stigell. Apoteket är beläget i Kårehogen, Morlanda s:n, inemot 1½ mil från provincialläkarestationen;
f) Barnmorskor och
g) Vaccinatörer: ingen förändring under året;
h) Qvacksalvare hafva ej gifvit anledning till anmärkning. I Orousts Westra Härad finnas visserligen en pastor, Gullbring, och en Cantor, Westerberg, som stundom syssla med medicinsk praktik; men någon skada kan jag ej säga varit deraf uppenbar, om icke den ett någon möjligen förlorat en dyrbar tid, bättre använd med att genast söka läkare.
Detta qvacksalvarförhållande kan emellertid omöjligen förebyggas, så länge apoteket är beläget milslångt från läkare.

...

Oroust 18 Mars 1886
J. Emil Olsson
ProvincialläkareTillbaka