Embetsberättelse för år 1879 från Oroust och Tjörns Provincialläkaredistrikt.

1:o a) Kyrkoskrifne innevånare 28143;
b) födde och döde 797 och 486;
c) döde under ett år 65;

2:o Allmännare förekomne sjukdomar: a) infektionssjukdomar. Strödda fall typhoidfeber förekommo under första halfåret. Några särskilda deremot vidtagna åtgärder finnas ej i conceptboken antecknade. Sedan min hitkomst (den 1 oktober) hafva under oktober månad några fall af skarlakansfeber, synnerligast på Tjörn, uppträdt, men de hafva alla visat en godartad karakter och ej förorsakat något dödsfall. Under sista månaderna hafva ganska många fall af lunginflammation inträffat, hvilka fall jag enligt min erfarenhet inom detta distrikt torde få anföra under denna rubrik.

...

4:o Allmänna helsotillståndet under året m.m.
a.) Godt vatten till dryck och matlagning.
Drickesvattnet är i allmänhet dåligt, och synnerligast är detta förhållandet under och efter regnig väderlek, i följd af att brunnar och källor sakna nödigt skydd såsom passande beklädnad, öfverbyggnad m.m.
b.) Förekommande af källors, brunnars m.m. orenande.
Ingen anmärkning har förekommit.
c.) Aflägsnande af orenlighet uti eller i närheten af boningar eller annan osnygghet.
Under denna rubrik kunde jag anföra mycket, men vill för denna gång sammanfatta mina anmärkningar i korthet.
Familjemedlemmarne bo vanligtvis alla i ett rum bland smuts och fjäderfän, som om vintren födas i boningsrummet. Förskämd luft inomhus är sålunda ett oundvikligt ondt, och det är för läkaren en verklig njutning att efter sjukbesöket få lemna dessa boningar för boskap mycket mera än för menniskor. Badning förekommer mycket sällan till och med om sommartiden, då eljest detta distrikt mera än Sveriges alla öfriga lemnar så rika tillfällen dertill.
d.) Olägenheten af fabrik etc.
Förekomma icke.
e) För helsan vådliga boningslägenheter (öfverbefolkning)
Enligt kommunaluppgifterna skulle allt beträffande denna rubrik vara väl bestäldt. Så är dock icke verkliga förhållandet. Dåliga boningslägenheter och öfverbefolkning höra till ordningen inom detta distrikt.
f.) Luftvexling i rum, der större antal menniskor vanligen samlas.
Luftvexling förekommer icke i boningsrummen der vanligen så många menniskor finnas, som skäligen der kunna rymmas. Till och med i kyrkor och skolsalar, der stundom ventiler finnas, komma dessa endast undantagsvis till begagnande. Bränsletillgångarne, utom rykande och illaluktande torfmossor, äro för knappa och befolkningens insigter i allmän helsovårdslära för ringa, att man skall kunna ifrågasätta någon förbättrad luftvexling. Till och med då läkaren öppnar dörren i välmening att insläppa en smula frisk luft, passar alltid någon tjenstvillig själ på att genast tillstänga den: "man kan ju blifva rent förkyld", heter det då.
g). Andra omständigheter, som kunna menligt inverka på helsoförhållandena.
Skörden utmärkt god. Intet härunder vidare att anmärka än att quacksalveriet bedrifves ganska flitigt bland de fattige, som använda nedannämnde quacksalvare i Morlanda socken, der apotheket finnes. Får den fattige ej medikamenter på medicinalfonden, så går han till Westerberg.

...

c.) Apotheksväsendet.
Enligt skrifvelse från Kongl. Medicinalstyrelsen har visitationsprotokollet kommit Kongl. Styrelsen rigtigt tillhanda, hvarjemte jag har meddelat Apothekaren den i nämnde Skrifvelse befintliga anmärkning. Att apotheket skall ligga på 1 ½ mils afstånd från embetsläkarens bostad är ett sådant missförhållande, att man torde få leta öfver hela vida verlden efter maken.

...

h.) quacksalvare:
Klockaren A. Westerberg i Morlanda, der apotheket är till finnandes, praktiserar fortfarande ganska betydligt, synnerligast bland fattiga stackare, som ej få medikamenter på medicinalfonden. Dennes recepter äro skrifna på s.k. kökslatin (förnämligast copior efter populära böcker äfven afskrifter af läkares recepter) och emottagas gerna på apotheket. Då sedan min hitkomst af akuta sjukdomar blott lunginflammationer varit rådande och han derför användt terpentinemulsioner i mycket små doser och koppningar samt åderlåtningar (om desse senare behöfver behöver jag icke yttra mig, då de äro i en not i gällande helsovårdsstadga förbjudna, utan läkares tillrådande), så vill jag visst icke påstå att han direkt tagit lifvet af sina patienter, men säkert ha många genom hans mellan komst försummat fatalietiden och bidragit att öka denne Westerbergs ansenliga dödslista.

...

Oroust i Mars 1880.
Emil Olsson,
Provincialläkare.


...


Tillbaka