Årsberättelse för år 1878 från Oroust:s och Tjörn:s provincial-läkare distrikt.

1:o a.) Kyrkoskrifne invånarnes antal vid redovisningsårets början: 28561.
b.) antalet lefvande födda barn under året: 685.
c.) antalet döda personer under året: 390.
d.) antalet döda barn under ett års ålder: 58.

2:o Allmännare förkomne sjukdomar
a) Infektions-sjukdomar. Af typhoidfeber och abortiftyphus hafva 117 fall förekommit. Största antalet har tillhört Långelanda, Gullholmens och Torps kommuner. Dessa febrar hafva i allmänhet varit af lindrig beskaffenhet. Spridda fall af diphterit och Scarlatina. Dåligt dricksvatten, trångboddhet och osnygghet inom och invid bostäderna kunna betraktas såsom sjukdomsorsaker. Brist på bränsle och byggnadsvirke gifva åter anledning till inskränkt utrymme. Vid de epidemiskt uppträdande sjukdomarne har jag ofta kallats såväl till embetsresor som till privata besök. Enkom af kommun aflönad sköterska har mig veterligen endast varit anställd i ett hus å Mollösund.

...

V. Förgiftningssjukdomar: Alkoholism 5 fall. Delirium tremens 1 (Pat., en medelålders arbetskarl hade medelst djupa tvärgående skärsår i halsen gjort sjelfmordsförsök. Carotiderna pulserade på båda sidor i såren, likväl utan at vara avskurna. Såren hopsyddes och pat. sändes derefter med första ångbåtslägenhet till Uddevalla lasarett.
VI: Sinnessjukdomar: Mania 3 (deraf ett fall af puerperalmani) samt Melancholi 5. För 6 af dessa sinnesjuka utfärdades betyg och attest för intagning å hospital.

...

Förlossningshändelser:
alfa.) Den 5/3 kallades jag till en 37-årig omföderska, sjuk på 3dje dygnet. Wattnet afgånget redan 1:sta dagen. Tvärläge, högra armen och nafvelsträngen, som var kall och pulslös, framfallna. Då vändning på annat sätt var omöjlig, {exartikulerades} armen, hvarefter vändning på fötterna gjordes med någon svårighet. Fostret befanns vara i börjande maceration.. Qvinnan tillfrisknade.
beta.) Den 16/3 kallades jag till en 35-årig omföderska med tvärläge och framfallen venster hand. Wändning utan särdeles svårighet. Ingen nämnvärd blödning. Fostret dödt. Qvinnans tillstånd dåligt. Hon afled 20/3 af Endometrit.
gamma.) Den 25/3 kallad till en 44-årig omföderska, hos hvilken dåliga, nästan alldeles felande, värkar efter 3 dygns förlossningsarbete, indicerade användande af tången, med hvilken ett lefvande foster extraherades. Betydlig blödning. Moder och barn lefva.
delta.) Den 29/3 genom bref från barnmorska kallad till en 29 årig primipara. Under allmänt illamående hade svaga värkar börjat redan för 5 dagar sedan. Först på natten till den 29:de, då en arm framföll, tillkallades barnmorskan, som genast eftersände mig, då fosterläget befanns vara ovanligt och qvinnans tillstånd ej medgifva dröjsmål. Qvinnan var något cyanotisk och pulsen dålig. Inga värkar. I blygden visade sig en svartblå svullst, inemot hvars midt refben, nafveln och der bredvid utträngande tarmer samt nafvelsträng kunde urskiljas. Högra armen framfallen. Fostret ruttet (troligen sedan längre tid). Högra armen aftogs genast i axelleden, och med åtskillig möda nedtogs en fot, hvarefter fostret snart framdrogs. En massa, ruttet, stinkande, brunt vatten framstörtade. Placenta måste manuelt aflägsnas. Ingen nämnvärd blödning. Qvinnan mycket svag, puls knappt kännbar. Vin, kinin och antisepsis föreskrefs. Qvinnan afled följande dag.
epsilon) Den 17/4 kallad till en 34-årig Hustru, 1:mi para. Wärkar, sedan 5 dagar. Nu kräkningar och klen puls. Framträngande Meconium. Högtstående, orörligt hufvud, hvarpå tången med svårighet fick fäste. Sedan fosterhufvudet nedkommit nära till genomskärning, afgled tången, men omlades med lätthet och med en traktion var fostret framme. Fostret dödt. Qvinnan lefver.
zeta) Den 10/11 kallad till en 36 år gammal 1:mi para. Fosterhufvudet hade sedan morgonen stått orörligt i bäckenbottnen. Tångförlossning kl. 5 e.m. Gick lätt, men med betydlig blödning, sedan placenta framkommit. Frossbrytningar och klen puls. Uterus sammandrog sig dock snart efter några knådningar. Moder och barn lefva.

...

3:o För den allmänna sjukvården vidtagna åtgärder:
a) Läkaren har vanligtvis tillkallats, der hans närvaro varit af nöden. Sjuka hafva för utrymmets skuld oftast ej kunnat skiljas från de friska, dock har det skett, der sådant varit möjligt. Desinfektion af afträden uppgifves från Gullholmen var gjord. Särskild sköterska har i ett hus å Mollösund varit anställd för kortare tid.
b.) Folksamlingar vid begrafningar af nervfebersjuka hafva stundom förekommit, men i allmänhet icke.
c.) I Långelanda och Mollösund lärer skolgången ej varit inställd, men barn från nervfebersmittade hus hafva ej fått besöka skolan. Å Gullholmen var skolan stängd under en månads tid och likaledes i Torp under någon tid.

4:o Allmänna helsotillståndet under året:
Nervöst gastriska febrar hafva temeligen ofta förekommit i Långelanda, Torps och Gullholmens kommuner. Spridda fall i Mollösund, Morlanda m.fl. st. Dessa febrar hafva med afseende på dödligheten varit lindriga, men ofta räckt länge och för månader försatt den sjuke i overksamhet.
Till dess befordrande vidtagna åtgärder:
a) I Walla s:n är dricksvattnet dåligt och användes endast till matlagning. I Mollösund och Gullholmen uppgifves att årlig brunnsrensning sker. Å Gullholmen har likväl vattnet under sommaren varit uselt och till dryck absolut odugligt. I Tegneby (och Stala) åstadkom den svåra torkan under sommaren vattenbrist. Från Långelanda uppgifver Kommunal-Nämndens Ordförande intet om vattnets beskaffenhet, dock tror jag mig veta, att det äfven der är dåligt. Å Käringön hafva 2:ne brunnar ordentligen blifvit stensatta, infattade och öfvertäckta. Wattnet har ock nu blifvit bättre, än tillförene.
b.) Å Gullholmen orenas brunnsvattnet dels genom kyrkogårdens närhet, d els genom gödsel från kreaturen. Annan åtgärd, än rensning har icke vidtagits. Å Mollösund vakar Sundhetsnämnden öfver, att kläder icke sköljes eller gödselsamlingar anläggas i brunnars närhet.
c.) Från Walla uppgifves snyggheten ej vara den bästa, hvaruti bränslebristen och vinterfisket bidraga. Höns vistas "vanligen" under vintern i boningsrummet. Bad användas "alls icke". Från Mollösund omnämnes att sophögar och afträdesgödsel i början af hvarje sommar bortskaffas. Under de kallaste dagarne händer, att fiskredskap och ett par höns intages i boningshuset. Kommun. Nämnds Ordför. å Gullholmen påpekar den sedvanliga orenligheten utomhus, företrädesvis förorsakad genom Svinhusen (och bristen på afträden.) I Stala bo vintertiden alltför många menniskor i ett rum, hvartill kommer, att höns och stundom svin i boningsrummet intagas. Snygghet inom boningarne påstås i Kom. Nämds Ordförandens uppgift vara rådande i Långelanda, dock har jag sjelf flerstädes i Långelanda observerat motsatsen. På Käringön råder snygghet både inom- och utomhus.
d.) Någon nämndvärd olägenhet af fabrik eller annan näring förefinnes här icke.
e.) Öfverbefolkning kan sägas ega rum flerstädes vintertiden särdeles på Gullholmen. På många ställen i Långelanda bo fattigt folk i s.k. stenstugor, byggda af gråsten i en urgräfd backsluttning. Der är luften vanligen fuktig, källarlik.
f.) För luftvexling i kyrkor och skolhus är vanligen någorlunda väl sörjdt, dock saknas alla slags ventiler i Mollösunds kyrka, och fönstren lära ej kunna öppnas.
g.) Skörden i allmänhet god. Potatisen dock på sina ställen angripen af röta och rågen af mjöldryga. I Walla yttras "att dryckenskapen ej är i aftagande. Ungefär samma förhållande uppgifves från Röra och Stala. Från Gullholmen omtalas, att man ofta plägar använda "skämd fisk" till föda. I Långelanda finnes såväl tillåten bränvins- och öhlförsäljning, som lönnkrogar, de sednare i trots af vederbörandes ansträngningar.
h.) Särskildt för någon viss kommun antagen helsovårdsordning finnes icke.
i.) "Tredska mot Sundhetsnämnden i Mollösund straffas med 10 kr. böter".

5:o Förhållandet i allmänhet med Sundhetspolis etc.
a) I Långelanda synes Sundhetspolisens åligganden helt och hållet vara öfverlemnade å komministern derstädes. Å Gullholmen tillser Kapellpredikanten med biträde af Kom. Nämndens Ordförande sundhetsförhållandena. I Mollösund utöfvas samma befattning af en Sundhetsnämnd. Den föreskrifne uppgiften om allmänna helsotillståndet har blifvit lemnad af alla Kommuner, men ofullständigt från Torp och Myckleby, och från Walla först efter påminnelser. Kommunernes antal 13.
b.) Angående Vaccinationen under år 1878 hafva inga tabell-uppgifter ännu till mig inkommit. I Kommun. Nämnds Ordförandens uppgift från Långelanda förekommer i 3:o följande anteckning "Vaccinatören klockaren A. P. Edström försummar sedan flere år, att genom Kommunal-Nämnden insända vaccinationsjournalen till Pastors Embetet, hvarigenom osäkerhet i anteckningarne till husförhörsboken och derpå beroende bevis uppstår. Anmärkning härom är från Pastors embetet ingången till Kgl. Bef. hafv. Å Pastors Embetets vägnar Carl M. Olsson."
c.) Apotheket i Kårehogen (Morlanda) visiterades den 15/11 och insändes rapport om förrättningen den 18:de s.m.
d.) Barnmorskorna sköta, såvidt till min kunskap kommit, sitt ansvarsfulla kall med samvetsgrannhet. Barnmorskan Kristina Jonsson på Tjörn verkställde 25/10 en tångförlossning. Dödt flickebarn. Modren lefver. Rapporten insändes 14/11 till K. Med. Styrelsen.

...

7:o Inom distriktet bosatt personal af
a) Legitimerad läkare: undertecknad provincial-läkare
b.) Veterinär-läkare: J. C. Schedin, bosatt i Stala.
c.) tandläkare finnes här icke.
d.) fältskär finnes här icke.
e.) Apotheksföreståndare, provisorer: Apothekaren A. A. Widell, och pharm. Studiosus C. H. Trolle å Kårehogen, Morlanda Socken.
f.) Barnmorskor:
för Tegneby, Röra och Stala med bostad i Tegneby S:n: Sophie Nordgren, som är berättigad till instrumenters bruk. Lön 240 Kr. utom särskildt ersättning för hvarje förrättning. För Myckleby, Torp och Långelanda med bostad i Myckleby S:n C. C. Andersson, som är berättigad till instrumenters bruk. Lön 213 Kr. 46 öre, 51 Kub.f. 9,5 K:nor Spannmål, samt särskildt för hvarje förrättning. För Morlanda kommun: Brita Lagerstedt, som icke är berättigad till instrumenters bruk. Lön 150 Kr. samt särskildt för hvarje förrättning.
För Mollösund:
Hanna Pettersson med rätt till instrumenters bruk. Lön 150 Kr. samt 10 kronor för hvarje förrättning. För Stenkyrka och öfriga kommuner på Tjörn: Chr. Jönsson med bostad i Stenkyrka. Har rättighet att begagna instrumenter. Lön 366 Kr. 67 öre samt särskildt för hvarje förrättning. Från Käringön uppgifves en, antagligen oexaminerad, Hustru Elisabet Andersson derstädes praktisera såsom barnmorska. Hon är ej förut hos mig anmäld.
g.) Vaccinatörer: deras namn och aflöning:
för Tegneby: Organisten A. G. Andersson. Aflöning 50 öre för hvarje barn som vaccinerats, samt dessutom en kollekt.
För Röra: Carl Fredriksson. Lön "circa" 50 kronor.
För Stala: Orgelnisten J. Rutgersson. Aflöning 50 öre för hvarje vaccinerad person, samt en kollekt.
För Myckleby och Torp: Orgeln. H. Andersson. Aflöning 50 öre för hvarje barn, som vaccinerats.
För Långelanda: Orgeln. A. P. Edström. Aflöning 50 öre för hvarje vaccineradt barn.
för Morlanda: Enkan M. Beckeman. Aflöning 50 öre för hvarje vaccineradt barn.
för Gullholmen: samma person. Aflöning 50 öre för hvarje vaccinerad barn samt en kollekt.
för Käringön: Fru F. A. Bildt. Aflöning densamma som på Gullholmen.
för Mollösund: A. Lönnqvist. Aflöning 50 öre för hvarje vaccinerad person.
för Walla: Organisten S. T. Nyström. Aflöning 33 öre för hvarje barn.
för Stenkyrka: A. J. Kristiansson, och gemensamt med Klöfvedal: klockaren J. L. Kjellberg. Aflöning 50 öre för hvarje barn.
h.) Qvacksalvare: Klockaren A. Westerberg i Morlanda praktiserar fortfarande ej obetydligt.

...

Professor Abelins skrift om Vården af späda barn har jag utdelat i 3 exemplar till hvarje barnmorska, hvarjemte 4 ex. blifvit till enskildta familjer utlånade.

Horleby och Oroust i Mars 1879.
Joh. Walfr. Pihl.
Provincial-Läkare.Tillbaka