Årsberättelse från Orousts och Tjörns Provincialläkaredistrikt för år 1867.

Ön Oroust har en areal af något öfver 3 qvadratmil och innefattar 2:ne härader, Östra och Westra, samt 3:ne församlingar:
1. Morlanda, med 5 kapellförsamlingar, af hvilka endast 3:ne: Mollösund, Käringö och Gullholmen f.n. höra till detta distrikt. De 2:ne återstående sortera under distriktsläkaren på Lysekil. Af dessa 3:ne är Käringön det enda läge, som har egen kapellpredikant.
2. Tegneby pastorat med dithörande Röra och Stala samt
3. Myckleby pastorat med dithörande Torp och Långelanda församlingar.
Ön Tjörn har en areal af 5/4 qvadratmil af hvilka 5/6 äro berg. Hit höra följande lägen:
Öarna Dyrö (2:ne), Hättan, Kjärrsön, Norra Åstol, Tjörnekalf, Klädesholmen (det nordligaste af Pater Noster skären), Flatholmen, Hjerterön och Herrön.
Stenkyrka är moderförsamling, hvartill höra Klöfvedal och Walla, samt 2:ne kapellförsamlingar, Klädesholmens och Rönnängs, hvilka skötas af en å förra stället boende kapellpredikant.
Enligt vederbörande Kyrkoherdars uppgifter äro nativitets och mortalitetsförhållandena under år 1867 följande:

...

Summa i hela distriktet: 828 födde och döde 534, eller 284 flere födde än döde. (Grundsund och Fiskebäckskil äro här icke inberäknade. På dessa begge lägen äro på förra stället födda 20, döde 8, och på sednare födde 19, döde 14. Året 1866, då Cholera svårt hemsökte Tjörn, voro derstädes 268 födde och 394 döde, således 126 flere döde än födde.
Hufvudnäringarna äro hufvudsakligen jordbruk och för kustboerna fiske och frakter. Ett lagligt utskänkningsställe, Svansund i Långelanda socken och 2:ne utminuteringsställen, Assmunderöd i Torps socken och Näsund i Tegneby socken finnas. På dessa sednare ställen är superiet i sitt flor. Likaså salas på flere ställen till 15 kannor, som köpes hos någon af den mängd landthandlande, hvilka här existera och, antagligen utan deras vetskap, utportioneras sedan nationaldrycken. I vissa socknar, särdeles på Oroust, utöfvar denna mängd handlande ett deprimerande inflytande på befolkningen genom sitt creditsystem. Bonden tänker sällan på förfallotiden, utan anser de varor han får på credit ungefär så som han fått dem till skänks. Får han credit, vill han liksom barnet ha allt hvad han ser och då betalningstiden är inne, hjelper han sig i det längsta med någon afbetalning och, i lyckligt fall, den primitiva summans qvarstående på skuldsedeln och kommer på detta sätt så småningom i relativt stort vingel och dito beroende af köpmännen, som väl veta, att räntan är fri. Oroustboen är i allmänhet maklig. I de flesta socknar idkas inga slöjder och dessa socknar gäller hufvudsakligen det nyss anförda; i andra deremot t.ex. i synnerhet Röra socken är folket måttligare och har vanligen någon binäring, snickeri, båtbyggeri o.m.d. och ehuru rike bönder der, som nästan öfverallt annorstädes äro sällsporda, är folket der i allmänhet bergadt och fattigvården der bäst skött bland församlingarna och afgifterna dertill minst betungande.
Beklädnanden är i allmänhet ganska otillräcklig. Kosten utgöres hufvudsakligen af småsill bressling, torsk, saltad och torkad fisk, potäter och hafrebröd; på förmögnare ställen kommer härtill s.k. Välska bönor, fårkött och någon gång fläsk. Dryck och supanmat mest kaffe, (hos den qvinliga befolkningen den hufvudsakliga kosten), samt dricka och sur mjölk (sommartid). Tobaksförbrukningen stor och samma slags tobak (svart blad eller karftobak) begagnas till rökning och tuggning. Ventrikellidanden äro också här ganska allmänna. Nervfebrar äro sedan flere år tillbaka en annuel gäst och hafva goda bundsförvanter i en på sina ställen ytterlig osnygghet, i förening med brist på födoämnen, dåliga bostäder och brist på bränsle. Af skarlakansfeber hafva under år 1867 på Tjörn 12 fall förekommit.

1. Wäderlekens och Årsvextens förhållande i allmänhet.
Efter en stycketals kall vinter, sen och kall vår, följde en med få undantag temligen kylig sommar. Nedanstående meteorologiska observationer äro gjorda k. 8 f.m. och har Celsii hundragradiga thermometer dervid begagnats.
Januari månad jemn vinter. Af vindar voro NO och N förherskande. Lägsta temperaturen den 23 (-18½); högsta den 9:de (+3). Starka snöfall inträffade den 1, 2, 18, 25 och 26:te. Medeltemperatur -8,11.
Februari, blid med undantag af de begge sista dagarne. Windar: W och SW. Lägsta temp. den 27:de (-12); högsta den 22 (+6). Medeltemp. -0,89.
Mars ovanligt kall. Windar NO och N. Lägsta temp. den 12:te (-16); högsta den 27:de (+5). Medeltemp. -3,54.
April, kylig med blåst och regn. Endast 6 klara dagar under hela månaden. Windar: O, NO och SO. I slutet af månaden häftiga vindar från SO och NO. Lägsta temp. den 12:te (-2); högsta den 21:ste (+10). Medeltemp. +2,76.
Maj, kylig. Under 20 dagar af månaden var vinden antingen O, NO eller N. Frost inträffade under nätterna till den 12, 13, 14, 23, 25, 26 och 27. Lägsta temp. den 12 (-1); högsta den 31 (+15). Medeltemp. +4,89.
Juni, medelmåttig värma. Windar varierande från W och SW. Under slutet af månaden klara och varma dagar. Högsta temp. den 24 (+20); lägsta den 4 (+10). Medeltemp. +13,00.
Juli. Af vindar alla möjliga. Högsta temp. den 13:de (+19); lägsta den 3:dje (+11). Medeltemp. +13,75.
Augusti, klara och varma dagar nästan under hela månaden. W vindar öfvervägande. Högsta temp. den 1:ste (+20); lägsta den 17:de (+10). Medeltemp. +12,79.
September. Blåst och regn. Windar: W och SW. Lägsta temp. den 26:te (+1); högsta den 3:dje (+14). Nätterna till den 25 och 26 frost. Medeltemp. +11,69.
Oktober. Regn och blåst. Windar: W och SW. Lägsta temp. den 6 (+2); högsta den 19 (+9). Medeltemp. +6,49.
November. Blåsig och kall. Windar: N och SW. Lägsta temp. den 17:de (-7); högsta den 1:ste (+7). Medeltemp. +1,85.
December. Ovanligt kall. Windar: N och NO. Lägsta temp. den 21:ste (-20); högsta den 26:te (+3). Medeltemperatur -5,02.

2. Allmännare förekommande sjukdomar. Enligt
Gastriska nervösa febrar: 202.
Chroniska maglidanden: 98.
Bronchiter och Bronch. katarrher: 78.
Chloros och Anaemi: 60
Skabb 49.
Ophtalmier 40. deribland 1 fall Conjunctivit. Trachom.
Tuberculosis 31.
Pneumonier 30.
Febris intermittentes 17.
Scarlatina 12.
Gastriskt-nervösa febrar talrikast första ½ af året (139).
Sinnessjukdomar under året 4 mankön och 2:ne qvinnkön, deraf en man och en qvinna afpolletterade till hospital. Af dessa begge qvinnan förrut vårdad å Wadstena Hospital, hos mannen qvarstående periodisk sinnessvaghet efter hjernfeber i förening med onani orsak. De andra 4 fallen, mindre utpräglade, framträda som Religiöst grubbel. Faktorer: Missförstådt religiöst nit, svag uppfattning, graf okunnighet och möjligen främmande inverkan. Öfvertro och vidskepelse härstädes allmänna. Signerier för "Finnskatt", "Skrällen" och andra besynnerliga sjukdomar, för återskaffandet af stulet gods, m.m.

3. Förhållandet i allmänhet med
a) Socknenämndens verksamhet för allmänna helsovården.
I de flesta församlingar icke särdeles stor. Undantag härifrån göra: Pastorerna Ekman i Morlanda och Nordblom i Långelanda socknar, hvilka begge med ett härstädes ovanligt nit tillse och understödja fattige sjuka. Ett sockenapothek finnes sedan många år tillbaka på Tjörn. Föreståndare: Landtmätare Hansson.
b). Fattigwården är mycket betungande, särdeles i Tjörns församlingar samt i Morlanda, Stahla, Torps och Tegneby. Om Fångvård har jag intet att upplysa.
c). Falkska donationen i Morlanda socken borde under en annorlunda tillkommen direktion - den nuvarande utgöres af kyrkoherden och dem han inväljer med sitt kapital af närmare 100,000 R:dr kunna uträtta mera godt än hvad den nu synes göra. Folkskolorna tyvärr mest ambulatoriska. Ändring härutinnan synes dock förestå.
d). Vaccinationsrapporterna i Juni 1867 till Kong. Collegium insända.
e). Apothek. Ett å Kårehogen i Morlanda socken. Visitation i Aug. 1867 af Doctor N. P. Hamberg; en sednare af mig förrättad den 3 Febr. 1868, hvarom protokoll s.m. blifvit till Kong. Collegium insändt.
f). Barnmorskor finnas här 4 st. hvaraf 2:ne, en i Myckleby och en på Tjörn, äro examinerade i instrumental förlossningar. Alla ganska påpassliga och ordentliga, med undantag af Mor Jönsson i Tegneby, som icke en gång ägde en ordentlig lavementsspruta, utan af mig vid ett tillfälle sist. höst anträffades sättande Enema på en karl med en spruta, till hvilken var apteradt ett krokigt lifmoderrör. Jag tror dock, att detta nu är rättadt. S.k. kloka gummor biträda här lika mycket som barnmorskorna, i Morlanda t.ex. äro 124 barn under året födda och Barnmorskan derstädes, Lagerstedt, mycket duglig och påpasslig, har endast biträdt, vid 59 förlossningar under 1867. Också förekomma härstädes icke så få uterinlidanden. Presterskapet borde dock, enligt mitt förmenande, i betydlig mån och genom vidtagande af en enkel, redan i fjol af mig omnämnd åtgärd kunna sätta en gräns för ett dylikt ofog. Från alla barnmorskorna hafva årsrapporter inkommit. Enligt dessa äro endast af barnmorskan i Myckleby 2:ne tångförlossningar under året verkställda, begge gånger å omföderskor. Begge fostren vid lif; den ena modren död.
g) Beväringsmanskapet. Härom har jag i Maj 1867 till Kong. Collegium afgifvit rapport.
h) Badinrättning för varma och kalla bad finnes vid Henån i Röra socken, vid Svansund i Långelanda socken och vid Kyrkesund på Herrön i Klöfvedals socken. Sistnämnde är den bästa. I öfrigt slå sig der och hvar i åbyggnader nära sjön en hel del familjer från fastlandet neder under sommar och badtid.

...

5. Uppgift på inom distriktet bosatt personal af.
a). Legitimerade läkare:
Undertecknad t.f. Provincialläkare.
b). Djurläkare:
Hr Schedin J. C., boende i Stahla socken.
c). Apothekare: Hr Widell, A. C.
d). Barnmorskor:
Morlanda: Lagerstedt J. B.
Tegneby: Enkan Jönsson.
Myckleby: Hansson G. Ch.
Tjörn: Jonsson, Christina.
e). Vaccinatörer. Upptagna på den redan insända summariska rapporten om skyddskoppympningen för år 1867.
f). Qvacksalvare. Torparen Sluger i Långelanda (nu gammal). Rutger på Fjellet i Röra socken, numera häktad för stöld. Förre skomakaregesällen Westerberg, mot hvilken åtal snart kommer att väckas.
g). Märkligare sjukdomshändelser.
Ett enda fall af Conjunctivitis trachomatosa. Den 10 Oktober 1867 exstirperade jag med ecraseur fibrös uterintumör, vägande 4 skålpund 10 ort. Qvinnan, 53 år gammal, hade 10 år förrut fått sitt sista barn. inga blödning. Qvinnan nu frisk.

Oroust i April 1868.
Theodor Nyström.

...


Tillbaka