Års Berättelse från Orousts och Tjörns Provincial Läkare Distrikt för 1859.

1:o Om Väderlekens och årsvextens förhållande i allmänhet

Efter en af mycken nederbörd, serdeles regn och snöslask utmärkt vintertid följde en besvärlig och tung vår. Redan i Maj började värmen och steg redan då flera dagar till 25 grader Celsii. Utom en och annan Åskby med litet regnfall fanns ingen nederbörd ifrån Maj tills September. Denna ihålliga torka i förening med den ovanligt starka värman inverkade så menligt på skörden att den öfver hela Oroustlandet blef betydligt mindre än vanligt, på somliga ställen blott 1/3 mindre, på andra hälften ja! på somliga hela 2/3 mindre. Samma var förhållandet på Tjörn i Stenkyrka och Klöfvedahls socknar i den återstående Walla var ren missvext. Det som skördades var emellertid ovanligt gifvande och tungt. Potatisen gaf på flera ställen någorlunda skörd och har under denna vinter ej visat samma benägenhet att ruttna som förr. Under höstmånaderne var likaledes stark nederbörd liksom under vårmånadere. I December började vinter med köld och snö, så att ända till jul var godt före. Juldagen började töet och var sedan lenväder tills årets slut. Gräsväxten blef ock af den starka torkan så angripen att den ej gaf 1/3 af det vanliga, och på några ställen intet, följden var en allmän försäljning och nedsaltning af kreatur.

...

3:o Förhållandet i allmänhet med.
a) Sundhets Polis, Sockennämnders verksamhet för allmänna helsovården Socken apothek.
Sundhets Polis finnas ingen. Sockennämnden är aldrig verksam förrän farsot finnes. En ständig fordran af dem på Oroust är att staten skall betala hela Medikamentskostnaden under en epidemi och bra svårt är det Provicial läkaren och hans biträden att veta hvilka som äro fattige eller icke fattige, och än värre att hålla reda på hur mycket hvar och en får. Då staten ersätter läkarens resor, är väl ingenting billigare, än att kommunen betalar Medikamentskostnaden äfven för de obemedlade i socknen.
Ett Socken apothek i dåligt skick finnes sedan mer än 30 år tillbaka på Tjörn och förestås nu som ifrån dess uppkoms af en H:r Andersson. Det anlitas nästan intet.
b) Fattig och Fångvård.
Fattigdomen är stor på dessa öar. Då folket ej kunde stå godt under goda år som varit var det temmeligen gifvet, att då skörden utföll ogynnsamt tiggeriet skulle ökas. Också har väl ingen vinter nånsin förut strukit ikring, så mycket behöfvande menniskor. Stagnation i Segling bidrog å sin mån, att öka eländet. Penningar finnas snart sagt intet. På lifsmedel var dock god tillgång till årets slut.
c Allmänna Välgörenhets- inrättningar Folkskolor m.m.
I October månad sistledna år afgick med döden Contrakts- Prosten N J Sjöstedt i Tegneby, af hans testamentariska dispositioner tillföllo följande detta distrikt:
"5:to Till uppfostringshjelp åt fattige Comministrars barn innom Göteborgs stift - 2 000 R:dr B:co.
"6:to Till behöfvande ekor och barn efter aflidne Comministrar och Kapell Predikanter i Orousts och Tjörns Contrakt - 2 000 R:dr Banco
7:o till bosättningshjelp åt en fattig för Gudsfruktan, christeligt lefverne och arbetsamhet känd yngling i Tegneby Röra och Stala församlingar hvardera lika andel af årliga räntan af 2 000 R:de Banco
8:o Till premier år flitiga och sedliga barn i Tegneby Pastorats folkskolor årliga räntan af - 1 500 R:dr Banco
"13:o Till hushålleskan Margaretha Öberg - 5 000 R:dr Banco
Skulle hon likväl dö, utan att få reda på närmare anförvanter, bör hvad hon häraf efterlämnar användas till en slöjdskola i Tegneby Pastorat.
16:o Till ett sockenbibliothek i hvarje af Pastoratets församlingar årliga räntan af - 500 R:dr B:co.
I öfrigt finnes innom Morlanda: Falkska Donationen och Fruntimmerskassan, båda tillräckligt kända af föregående årsberättelser.
d) Hälsobrunna och badorter.
Hälsobrunnar: finnas inga som begagnas.
Badorter: Badinrättningen vid Henån fortfar ehuru föga besökt. Jag har lofvat direktionen att vid behof assistera som badläkare. Sistledet år fanns der under badterminerna icke någon sjuk.
e) Vaccination och Revaccination.
Summarisk Rapport härom äfvensom journalerne öfver Skyddskoppsympningen innom distriktet blefvo den 24 Juni sistledne år till Konungens Befallningshafvande insände.
f. Apothek.
Ett i Morlanda med personelt privilegium, det samma visiterades den 30 November 1859 och protokollet deröfver insändes direkte till Kongl.Collegium den 13 Januari detta år.
g. Barnmorskeväsendet.
I alla pastorater på Oroust finnes fortfarande barnmorskor, men å det folkrika Tjörn finnes icke någon, och allmogen fortfar att envisas med nekandet af äfven det aldra minsta bidrag till aflönande af sådan person. I Augusti månad sistledne år föranstaltade jag gällstämma med Tjörns alla församlingar angående detta angelägne ärende och fick till svar: att förrän Kongl Majestät ålägger dem, att aflöna barnmorska förskaffa de sig icke någon.
h Beväringsmanskapet
Rapport rörande beväringsmönstringen i detta distrikt har jag insänt till Kongl Collegium den 16 sistledne Augusti

...


Sjölyckan i Maj 1860
O N. Gammelin


Tillbaka