Årsberättelse ifrån Orousts och Tjörns Provincial Läkare Distrikt för 1857

Topographiska noticer.
Såsom något i högsta grad eget torde förtjena nämnas det härstädes allmänna påståendet, att Tegneby kyrktorn, hvars nedra hälft är hvit och öfra svart årligen höjer sig, så att nu ifrån flera af kringliggande höjder, hvarifrån man förr, endast såg den öfre svarta delen, nu äfven synes större och mindre delar af det nedre hvita af tornet, och synes för hvarje år ifrån samma ställen allt mer och mer af tornet. Observationer å detta besynnerliga fenomen äro gjorde af flerfaldige personer, af hvilka jag endast vill nämna Contrakts Prosten och Kongl Hof Predikanten Sjöstedt i Tegneby. Hela kullen å hvilken kyrkan är belägen måste höja sig, utan att någon här kan närmare förklara orsaken till denna höjning.
22/4 En annan observation, måhända af ringa värde, må det dock tillåtas mig att anföra, nemligen, att de aldra flesta bergssluttningar här på öarna ske ifrån vester till Öster, så att der berget slutar i vester är en brant, liksom det vore tvert afhugget, då det deremot småningom sluttar ned åt Öster. Derför säger ock allmogen sig hafva lätt att finna "lä" (skydd) för östan och nordost vind, men sällan eller aldrig för vestan och sydvest vind.
Der nya bränvinsförordningen fortfar at verka godt, bonden förlikar sig med den och erkänner den stora nytta den redan gjort. Insparningar uppkomna genom det minskade fylleriet, hafva i väsendtlig mån bidragit dertill, at lagsökningar hvilka här hörde till ordningen för dagen, snart sagdt försvunnit. Förtigas får dock ej att de, en lång tid uppjagade spannmålspriserne också bidrogo till denna lyckliga förändring.

1:o Väderlekens och årsvextens forhållandet i allmänhet
På den långa vintren följde en sen och i anseende till den 7 veckor herrskande östanvinden äfven kall vår. Första vårregnet föll i medio af April. Sedan följde sparsam nederbörd ända tills Juni månads senare hälft då torka instälde sig, hvilken varade hela sommaren ända till September då luften uppfriskades af flera regnskurar dagar med åska. Åskan, förut sällspord, var ganska trägen hela September och första hälften af October. I anseende till den stränga torkan blef höskörden under medelmåttan och grödan medelmåttig, vinter och vårsäd ungefär lika gifande.

...

g) Quacksalvare:
Comminister A. F. Wetterquist i Tegneby, som legat under tilltal för quacksalveri blef märkeligt nog af Häradsrätten frikänd och undertecknad och apothekaren Schugge hvilka författningsenligt anmält quacksalveriet för behöriga högre myndigheter förklarades skyldige att ersätta vittnena. Kongl Hof Rätten upphäfde likvisst Häradsrättens utslag och dömde Wetterquist att böta för quacksalveri sammt ersätta vittnen, målsägare och åklagare. Detta straff var i så fall misslyckadt som Comministern genom utlyst offer sedermera hade församlingarne att betala dessa hans uppsåtliga synder.


Sjölyckan i Mars 1858
O. N. Gammelin

Tillbaka