Årsberättelse för 1852.
från Orousts och Tjörns Provincial Läkare- District.

Uti min årsberättelse, afgifven i Febr: förledit år, för 1851 sökte jag redogöra, så fullständigt som möjligt, för alla de ämnen och förhållanden, som uti Kong: Sundhets Collegii Circulär af den 5 Juni 1851 äro Provincial Läkarne föreskrifne; och då under loppet af 1852 ingen förändring, hvarken til det bättre eller sämre, uti dessa förhållanden ägt rum, torde det tillåtas mig, at åberopa eller hänvisa til samma berättelse, och nu blott få anmäla, hvilka sjukdomar under årets lopp varit de allmännaste, samt de Embetsförrättningar som förefallit -
Smittkoppor fortforo från förra året at visa sig sporadiskt ända til October månad. Flertalet af barn, som ej varit vaccinerade, dogo deruti, och äfven flera yngre och medelålders personer dogo, mästadels til följe af origtig behandling -
En elakartad Nervfeber visade sig äfven på några ställen innom districtet i Juni, Juli och Augusti, och afledo nära hälften af dem som deraf angrepos.
För öfrigt får jag hänvisa til det bifogade Utdraget af min Sjuk- journal, som för hvar månad upptager de sjukdomar hvarföre jag blifvit rådfrågad och meddelat ordination.

...

Oroust och Thabor den 14 Febr. 1853.
S. Kellberg.

...


Tillbaka