Årsberättelse för 1851.
från Orousts och Tjörns Provincial- Läkare- district.

Med ledning af K: Sundh: Collegii Circulär af den 5 Juni 1851 får jag i ödmjukhet inberätta följande:
Detta district, som på alla sidor är omgifvit af hafvet, är äfven utsatt för svåra stormar och hafsvindar. De äro väl mindre angenäma, men mycket hälsosamma. Hälsotillståndet är visserligen ock i allmänhet godt, men skulle vara vida bättre, om icke vissa olater i dietiskt afseende vidhängde, så väl Skärgårdsboarna, som almogen i gemen. Bland de värsta är osnygheten, hvadan ock Rheumatismer äro allmänna för båda könen, samt hudutslag och sår. Märkligt är, at en stor del af äldre menniskor, som antingen bo på öar uti hafvet, eller tätt utmed hafsstranden här på Oroust, aldrig haft vatten på sin kropp, långt mindre badat i Saltsjön, och de tycka derföre, at de menniskor, som resa långa vägar, med uppoffring af penningar och tid för at bada i saltsjön, begå den största dårskap - Invertes bruket af vatten anses äfven af allmogen för mindre nödigt, ja till ock med skadligt, isynnerhet för Sjuka - Denna onaturliga, och i sina följder ofta dödliga fördom, delas tyvärr! äfven af flertalet bland herre- Classens quinnor och män - För at återkomma til vindarna, så kännas dessa s:k: hafsvindar här skarpare än på fasta landet, isynnerhet de västliga - Man finner äfven at löfträd, som stå något isolerade och på för västanvinden utsatta ställen, äro böjda mot öster, så att alla trädets grenar vetta åt denna sidan - Ingen trädplantering lyckas som icke här lä för vestliga stormar. Vegetation är eljest i allmänhet frodig och jordmån god i dalgångarna af detta bergiga ö- land; men utmed kusten, på fiskelägena och på öar uti hafvet, bo en mängd menniskor ofta i små rycklen, som icke äga en jordtorfva, nem.s:k: Strandsittare och fiskare, och bland dem råder stor fattigdom och nöd, samt deraf föranledd sjuklighet - Ja en verklig hundersnöd hotar nu, med all sin ryslighet, dessa menniskor, ty det förnämsta födoämnet- potäter- är öfveralt här å orten til det mästa förstördt af röta -
Bland allmännare spridda sjukdomar må anmärkas: at den asiatiska Choleran vid årets början fortfor på Tjörn, men kom icke öfver det smala sund - Skäpsund som skiljer Oroust från Tjörn - Man inbillade sig derföre, at den bevakning e. sperrning som höls vid färjan där allmänna landsvägen går öfver sundet från Tjörn til Oroust, dertil skulle vara orsak; men jag, som under mina Embetsresor besökte de cholerasjuke och var äfven i närmare beröring med dem, passerade fritt öfver samma färja från Tjörn öfver hela Oroust til mit hem i Morlanda utan några menliga följder eller smittas utbredande - Sjukdomen utbröt den 16 November 1850, var mäst dödlig i December, började aftaga i Januari- 51. och upphörde i Mars. Af circa 200 insjuknade dogo en tredjedel. På min requisition hos Landsh: Emb: blefvo 2:ne yngre Läkare undertiden stationerade på Tjörn - Hälsotillståndet har eljest i allmänhet varit godt, endast Kikhosta och Skarlakansfeber hafva sporadiskt förekommit, men af lindrigare art. - För öfrigt kan af bifogade utdrag af min Sjukjournal intagas, bland annat, at de allmännast förekommande sjukdomar varit Asthma och andra Bröstsjukdomar, med och utan lunginflammationer; i synnerhet äro de yngre af quinnokönet mycket besvärade af Bröståkommor -
Af åtgärder för allmänna hälsovården må anföras att vid årets början och så länge Choleran fans på Tjörn, voro Sundhetsnämnder i hvarje Pastorat - Deras verksamhet gick mästadels ut på det onyttiga och ofta löjliga i spärrningsväg, och här, liksom mångenstädes, ville man icke lyssna til Läkares råd - Betydliga quantiteter Cholera Medicamenter, enligt Sv: Läkaren Sällskapets anvisning uppköptes öfveralt i Skärgården, på uppmaning af Apothekaren och Sundh: Nämnden - Om fattigvården och folkskolorna har jag icke tagit någon närmare notis - Någon välgörenhets inrättning finnes här icke -
En Badinrättning i mindre Scala är anlagd å Tjörns östra kust, benämnd Läka- och til en annan är Badhuset nu uppbygt vid en lastage plats - Nösund- i Tegneby Socken här å Oroust, hvarest flera handlande äro bosatte. Dessutom komma alla år långväga Resande äfven från Stockholm, och slå sig ned på en och annan månad här i Skärgården, där nöjaktiga logier kunna fås, och bada dagligen i Saltsjön, utan pretaention hvarken på Bad eller Bassin m:m:
Huru Vaccination här bedrifves, upplysa de härifrån årligen insände Vaccinations Journaler jemte Rapporter - Någon allmännare revaccination har icke här kommit ifråga, och inga smitt- koppor hafva här varit synliga, ehuru i de närmast liggande Pastoraterna på fasta landet af Bohus Län sådana varit tämmeligen allmänna och elakartade under de sista månaderna af året - För hvart vaccieradt barn betalas af de förmögnare bönderna 8 S. b:co, af Torpare 4 S men af många fattiga intet -
Å härvarande Apothek höls sista visitation den 21 November 1850. och blef det dervid förde Protocoll til Kongl: Sundh: Collegium insändt den 10 påfölj: Decemb:; Men dessa visitationer, då ingen annan Läkare här finnes, som dervid kan biträda, är en formalitet af föga nytta och åsyftad på följd - Dispenseringen sker icke altid med tillbörlig samvetsgranhet, och nödig controll derå är icke gärna möjlig.
Apothekaren C: F: Schugge bedrifver minut- och Kramhandel i tämlig stor Scala, i stöd af en Resp: Landshöfd: Embetets Resolution af den 9 Sept: 1847., men jag hemställer til K: Collegii afgörande, om Konungens Bef: hafvande äga at meddela Apothekare, vare i Stad eller på landet, som stå under K: Sundh: Collegii lydno, en sådan handelsrättighet - Det är väl vanligt, at Apothekare, som binäring, handla med färgstofter och Trägårdsfrön; men någon annan handelsrörelse tror jag icke at de äga, utan K: Sundh: Collegii tillstånd, bedrifva - Då nu Schugge idkar handelsrörelsen som hufvudsak och dervid är betjenad af Ynglingen L: G: Warodell, 17 år gammal/ som icke befattar sig med pharmaci men icke har det ringaste biträde för Apotheksrörelsen, så önskar jag, af flera skäl at Schugge måtte förståndigas, at med första antaga antingen en Provisor eller åtminstone en Pharmaciae Studiosus för Apotheks rörelsen, så kärt honom vara må at med Kramhandeln fortfara. Som skäl för denna önskan, torde jag få ärinra derom; at om Schugge olyckligtvis skulle bli sängliggande sjuk, så kunde många menniskors lif deraf blifva beroende; oberäknadt den olägenhet och tidsutdrägt med recepters expedierande, som någon gång inträffar, då Schugge är antingen bortrest på besök hos grannar, eller af andra ekonomiska orsaker frånvarande, hvilket svårligen kan undvikas - Sant är väl, at en Provisor vid detta lilla Apothek kan vara fullkomligt sysselsatt, men jag förmodar, at han tillika kan påräknas som et tillförlitligare biträde i handelsrörelsen, isynnerhet då Schugge är stadd på resor eller eljest frånvarande.
Innom hela mit district finnes ingen examinerad Barnmorska, och flera Sockenstämmor hafva blifvit hållna, för at förmå allmogen, at antaga en sådan, antingen för hvarje Pastorat, eller ock en för alla 3 Pastoraterna på Oroust, men alla förslager i detta fall, hafva strandat emot böndernas enhälliga vägran, at anslå det aldra ringaste för Barnmorskans aflöning -
Icke heller finnes någon Djurläkare innom districtet -
Bevärings mönstring hölls vid Svanesund den 11 Aprill för hela Oroust och Tjörn med tillhörande öar och Capeller, hvarvid jag, enligt Landsh: Emb:s förordnande biträdde, och insände jag til K: Sundh: Collegium den 18 i samma månad Rapporter derom -
På vederbörande Prästerskaps anmodan har jag i hälso- och Sjukvårds- ärenden företagit 4 Embetsresor; nem. den 3 Januari, 3 Febr: 6 Aprill och 5 Juli - På Kronofogdens begäran besigtigade jag i häradshäktet vid Svanesund den 7 Januari en vid Arresteringstilfället misshandlad och slagen tjuf - Genast efter dessa förrättningar har jag til Kong: Bef: hafvande insändt, jemnte reseräkningar, vederbörliga, Rapporter som dem troligen til K: Sundh: Coll: fortskaffat -
Quacksalfvare finnes visserligen, så väl här som annorstädes, men jag har tagit föga notis om dem. Mundus vult decipi - decipiatur -

Thabor den 9 Februari 1852.
S. Kellberg

Härhos bilägges et utdrag af mina anteckningar om Luft- tempreturn på Oroust, hvarmed början gordes i förl: November - Förekommande Sjukdomar innom Orousts och Tjörns district - 1851.

...


Tillbaka