Berättelse om Embetsgöromålen och Sundhetstillståndet uti Oroust:s och Tjörns district under år 1847.

Under det förflutna årets första hälft hafwa Frossor och Nervfeber warit de mest herrskande sjukdomar. Under Maji månad utbröt denna sednare ungefär liktidigt i alla de olika socknarne på Tjörn. Wid sin första början wisade den sig ganska elakartad men efter en månads förlopp war den aldeles förswunnen, efter att under tiden hafwa blifwit af en allt lindrigare beskaffenhet. Sedan denna tid hafwa inga resor å tjenstens å wägnar förutan dem, som äro Provinc. Läk. anbefalda att årligen företaga, påfodrats.- Syphilitiska och Scrofulösa sjukdomsfall hafwa warit de fleste, för hwars behandling jag, under den öfriga delen af året, af enskilda warit anlitad. Något serskildt, anmärkningswärdt fall har icke förekommit.
Konstiga förlossningar hafwa under året warit fyra, deribland 3:ne hufwud- och en sätesbjudning, alla påfordrade af förswag lifmoderverksamhet. Wid naturliga förlossningar har jag i Barnmorskans ställe ( thy någon sådan finnes icke inom districtet) otaliga gånger måst biträda!- I öfrigt har intet som är wärdt anmärka, under sednaste året här inträffat.

Oroust den 18 Mars 1848.
J.A. Carlsson.
Provinc. Läk.


Tillbaka