Berättelse om Embetsgöromålen och Sundhetstillståndet uti Orousts och Tjörns district under år 1846 afgifven uti Januarii 1847 af J. A. Carlsson. Provinc. Läk.

Under det förflutna årets första månader kommo snart sagt inga andra sjukdomar under min behandling än nervfebrar (Febr. gastr. nervos.) i almänhet af ganska lindrig beskaffenhet. Huruvida sjukligheten då warit mera allmän inom districtet kan jag icke afgöra af orsak att jag blott anlitades af de mig närmast boende, ett förhållande, mindre underligt då antalet af så kallade "kloka käringar" och Quacksalfvare här är ofantligt stort och allmogens förtroende till dylika personer är oinskränkt och blott småningom lärer kunna utrotas.
Under wåren hafva Pneumoniae ofta förekommit.- Att under denna tid af året ingen Fross- Patient låtit kalla mig förtjenar serskildt anmärkas, då man med wisshet känner att Fross- febrar tillförne warit i Skärgården mycket allmänna! Man känner efter år 1834 ytterst få exempel på personer som deraf blifvit angripne.
Under sommaren och början af hösten har Rödsot sporadiskt förekommit.
Fall af Nervfeber hafva åter mot årets slut ägt rum och under December har Mässlingen på flere ställen inom districtet utbrutit.
Utom dessa, under de olika årstiderna öfwerwägande sjukdomsformer hafwa wisserligen andra förefallit och bland dessa må såsom serdeles allmänna nämnas Gastr. chron: Scrophulosis och flere former af Syphilis. I Skärgården är detta sistnämnde onda ofantligt allmänt och jag har under årets lopp till Kong. Sundh:s Colleg. inberättat resultaterna af de visitationer som för detsammas utrönande blifwit anstälda-
I Rupia gangraenosa hafwa mig weterligen trenne barn aflidit efter omkring 3:ne weckor från utslagets början. De woro alla wid pass 6 weckor gamla.
Trenne Tångförlossningar alla till följe af för swag lifmoder- werksamhet hafwa af mig under året utförts.
Utom de i Med. Förff., på bestämda tider under året anbefalda Embetsgöromål, hafwa endast 4 resor på wederbörandes förordnande blifwit företagne och äro öfwer dessa, serskilda rapporter redan till Kong. Sundh:s Colleg. afgifne.
Under hela årets har blott en enda Medico- legal liköppning ägt rum!-

J. A. Carlsson
Provinc. Läk.
Oroust d. 31 Januarii 1847.


Tillbaka