Till Kong. Majt:s Sundhets Collegium!

Den uti Kong. Majt:s förnyade Nådiga Instruction för Provincial Läkarne i Riket af den 13:de Junii 1822 anbefallde berättelse om hvad som rörande Embetsgöromålen och Sundhets tillståndet uti Districtet under förflutne året förefallit anmärkningsvärdt, får jag som T. f. Extra Provincial Läkare på Orust och Tjörn af Götheborgs och Bohus Län härmed äran afgifva för år 1840:

Under förflutna året har hälsotillståndet inom större delen af Districtet varit godt och ej någon allmännare sjuklighet förekommit med undantag af Januarii, Februarii och Mars månader, då Gastriska Nervfebrar voro gångbara, uti Walla Socken på Tjörn; på Orust förekommo äfven sporadiskt Nervfebrar af lindrig beskaffenhet och mera rent nervösa. Vid slutet af Februarii förekommo äfven Catarrhal Febrar och Pleuresier. Under April då varma dagar åtföljdes af kalla nätter började Rheumatiska affectioner isynnerhet Ophtalmier samt Halsinflammationer.

Af Chroniska sjukdomar hafva allmännast förekommit: Lungsot, Wattusot, Gikt, Dyspepsie, Scrophulösa Ophtalmier samt Knäledssvulster, af hvilka sistnämnde flere äldre Quinnor af Arbetsklassen varit angripne äfvensom yngre personer af quinnskönet; hos de förra hafva dessa åkommor blifvit häfde genom locala bloduttömmningar och yttre bruk af Mercurialia, hos de senare som voro besvärade af Scrophulösa symptomer hafva dessa ledaffectioner varit mera ihållande och oftare återkommit.

...

Hos en Fru, 36 år gammal, började efter 3:dje Barnsängen och 1/2 års digifning å öfre delen af venstra bröstet en uppdrifning af en ärtas storlek, hvilken var hård och ömmande utan förening med huden, hvarå färgen var oförändrad; från svullnaden kändes utefter en strängformig uppdrifning, dragning och värk åt medlerska delen af bröstet samt åt venstra axillen, hvarest en uppdrifen körtel äfven märktes; värken ökades vid venstra armens rörelser och kroppens böjning framåt. Efter omslag af Murias Ammonicum löst i vatten, som nyttjades utan serdeles förbättring, applicerades Iglar och , ökades svullsten till storlek af ett hönsägg, och föreskrefs af annan Läkare yttre bruk af Extr. Belladonnae med Camphert och Unguent. Althaeae, hvarunder värk och ömhet minskades; men svulstens volum ökades - Uti Julii återtogs bruket af Unguent. Hydrargyri samt lika delar Emp. Hydrargyri och Conii på det uppburna och af Ull omgifna bröstet; till inre bruk föreskrefvos piller af Extract. Conii med Herba Conii i småningom ökad dosis under iaktagande af vegetabilisk diet och användande af varma bad- härigenom minskades svullstens volum äfvensom ömheten, hvilken senare dock fortfor att kännas vid kroppens böjning framåt - Genom tillkommen febersjukdom måste invärtes bruket af Extract. Conii afbrytas och återtogs ej efter tillfrisknandet från febern, emedan obetydligt af svullsten kändes och olägenheterne deraf småningom minskades under fortsättning af ofvannämnde yttre medel -

Uti Augusti Månad kallad till ett ogift frumtimmer fann jag henne klagande öfver värk och stickning uti venstra sidan af bröstet, hvarvid blodblandat slem med svårighet upphostades, under känsla af qväfning och som något hvasst ristade eller skafde uti bröstet, hvarunder den sjuka flera gånger föll uti vanmagt. Åderlåtning gjordes på armen och användes fotbad, hvarigenom plågorna minskades och upphostades under symptomer af qväfning: en Benskärfva omkring 1/3 tum lång och 1/4 tum bred, jemn på ena och ojemn på andra sidan, tillika med blodblandadt slem, hvarefter plågorne och quäfningssymptomerne upphörde och endast någon värk och ömhet i venstra sidan af bröstet forforo men minskades småningom. Den sjuke: berättade att hon vid 13 års ålder 1823, fallit på venstra sidan öfver en jernstång och som det troddes, afbrutit ett Refben, hvaraf hon under 3 veckor var sängliggande och uti 4 år plågades af sveda, värk och stickningar uti venstra sidan af bröstet, samt derunder flere gånger upphostade små benskärfvor - Då plågorne under denna tiden voro svårast lindrades de genom stark rörelse,då blodspottning följde - Derefter kände stickningarne och matthet uti sidan blott en och annan gång till år 1833, då efter ömhet, flere svullnader uppkommo, stora som hönsägg, hvilka, under bruk af ej uppgifne medel, försvunno, utom en, som kändes än större än mindre och stundom försvann. Från sistnämnde tid till år 1835, kändes, med undantag af förutnämde svullnad mindre olägenheter uti den lidande sidan af bröstet - År 1835, blefvo plågorna svåra under 5 veckors tid, utan att någon benskärfva bortgick, under den blodblande slemupphostning som äfven då ägde rum; från den tiden kändes stickningarne endast med stark rörelse eller efter sinnesrörelser till den 29 April 1840, då värk och ömhet i venstra sidan af bröstet inställde sig ovanligt stark och fortfor sedermera mer och mindre svår - Från den 13:de Junii har en svullnad stor som en böna och något öm förmärkts vid venstra bröstet, jemte en svidande och brännande känsla in uti bröstet, då patienten ofta behöft harska för att kunna tala; under känsla som om slem; hvaraf dock sällan något uppkommit, velat qväfva. Den 5:te Augusti på morgonen kändes ovanligt ondt i bröstet med svårighet att tala och vid tryckning kändes som om något gick sönder i bröstet, vid middagstiden togs häftig rörelse, under förmodan att, såsom förut, plågorne derigenom skulle lindras, men hvarigenom det onda förvärrades i hög grad; plågorne eftergåfvo dock emellanåt, men återkommo med häftighet på eftermiddagen och natten under känsla af qväfning och stickning i bröstet, tills efter den nämnde åderlåtningen förutbeskrifne benskärfva upphostades, hvarefter venstra sidan af bröstet fortfor att vara öm och huden deröfver blågul -

...

Vaccinationen som år 1839 varit försummad uti Tegneby Pastorat af Oroust har under förflutne året blifvit med mera framgång befordrad och har Pastor i församlingen åtagit sig att vara Vaccinations föreståndare för att åstadkomma mer ordning uti denna angelägenhet. Omvaccinering har endast ägt rum hos några personer på Tjörn; för att befordra densamma har jag till Districtets Vaccinations föreståndare kringsändt till afskrifning: Kong. Sundhets Collegii Circulaire till samtlige Läkare i Riket af den 16:de Maji 1839 samt de detsamma åtföljande underrättelser angående bruket af Elfenbensspetsar vid koppympning -

Sedan den af Apothekar C. F. Schugge inrättade Apotheksanläggning vid Morlanda på Oroust redan i Maji månad förflutne år blifvit så iordningställd att Medicamenter derifrån kunnat utlemnas har den motsvarat Ortens behof och hafva derifrån blifvit reqvuirerade Medicamenter, på Medicinalfondens bekostnad, för de fattige sjuke inom Districtet som varit försedde med sådant bevis om Medellöshet som . 11. i Provincial Läkare Instructionen af den13:de Junii 1822 föreskrifne. Apotheks inrättningen, som för närvarande är till utrymmet inskränkt, får efter Apothekets flyttning, innevarande Mars månad, till Kårehogen vid Morlanda större utvidgning.

Wenersborg & Lilla Edet den 9:de Mars 1841.
Joh Boustedt
F. d. F. f. Extr. Provincial
Läkare på Oroust -Tillbaka