Till Kong. Sundhets Collegium!

Den uti Kong. Maj:ts förnyade Nådiga Instruction för Provincial Läkare i Riket af den 13:de Junii 1822, anbefallde berättelse om hvad som rörande Embetsgöromålen och Sundhetstillståndet uti Districtet, under förflutne året, förefallit anmärkningsvärdt, får jag, som T.f. Extra Provincial Läkare på Oroust och Tjörn af Götheborgs och Bohus Län, härmed äran afgifva för år 1839 -

Den vid slutet af år 1838 inom Districtet gångbara Nervfeber, fortfor äfven under början af sistledne år, synnerligast uti Orousts Östra Härad och på Tjörn, hvarest den under denna tid allmännast förekommit i förening med gastriska symptomer; hvilket förhållande fortfarit till slutet af våren, hvarefter sjukdomsfallen blefvo mindre allmänna - Uti de under sednare hälften af året inträffade spridda fall af nämnde feberform voro de gastriska symptomerne mera sällan förekommande och Nervlidandet mera ensamt och rent framstående, serdeles hos allmogen. Under tiden då Nervfebern var allmännare gångbar, äfvensom efter dess upphörande, förekom sporadiskt Febris Nervosa Enterica, hvilken i de flästa fallen lindrig i sitt förlopp, snart häfdes under bruk af Bad, locala bloduttömningar, rubefacientia samt invärtes Infus. Ipecacuanhae -

Af Smittkoppor, som under Februarii Månad sistledne år, allmännare voro utbredde, hafva till Junii Månad spridda fall förekommit, hos Vaccinerade yngre personer såsom Variceller och Varioloider, hos äldre mera närmande sig Variolae, hvilket synes antyda icke allenast aftagandet af Vaccin Materiens skyddande kraft, utan äfven behofvet af revaccination efter kortare eller längre tid. Koppornas förekommande hos ympade har ökat allmogens, isynnerhet på Oroust, förut varande liknöjdhet och obenägenhet för Vaccination; endast på Tjörn, der Vaccinationsföreståndare och Vaccinatörer nitälska för Vaccinationens framgång, har omvaccinering, med i barndomen ympade, äldre persomer ägt rum.

Från Julii Månad till slutet af sistledne år har hälsotillståndet inom Districtet varit ovanligt godt, ehuru vid Höstens början väderleken var ostadig och regnig; endast några sjukdomsfall af Acut Rheumatism, Pleuritis och Febris Nervosa Enterica förekommo då.

Trenne Medelålders Manspersoner som varit angripne af Mania Heluonum hafva blifvit återställde genom bruk af Tartras Kalico stibiosum uti större doser; hvarefter gafs Murias Hydrargyrosum och Infus. Flor. Amicae. Dessa sjukdomsfall hafva i det afseende varit välgörande att af de sjuke, en, efter återvunnen hälsa, helt och hållet upphört med bruk af Spirituosa och några andra afskräckts från omåttligt begagnande af starka drycker.

Af kroniska sjukdomar hafva allmännast förekommit: Lungsot och Wattusot. En 16 års yngling angreps af allmän Vattusot, efter förutgånget lidande i bröstet ådragit genom förkylning - Af vattnet i bukcaviteten voro dess betäckningar vid första besöket så utspände, att någon undersökning för utrönande af förhållandet med bukens innanmäten ej var möjlig, i anledning hvaraf och då ömhet förefans å nedre delen af underlifvet, kunde Paracenthisis Abdominis ej med säkerhet företagas - Som på bruket af invärtes medel ej följde någon fortfarande lindring, anlades smärre Vesicatorier på yttre sidan af vadorne, hvarifrån, tillika med genom i huden, nedanför knäet uppkomne sprickor Vattnet småningom utsipprade, så att efter omkring 21/2 månad allt vattnet i Bukcaviteten och huden, till och med knäleden försvunnit - Döden inträffade dock af krafternes uttömning genom Ulcerationer, som sträckte sig från hudsprickorne nedanför knäet till fotleden, der de från början saknade tjenlig behandling, gingo till benen -

Hos en 25 år gammal Mansperson inställde sig, uti sistledne September månad efter några dagars illamående med tryckning för bröstet och känsla af svindel, Mattighet, tyngd i hufvudet, darrning uti lederne med liten och undertryckt puls; efter gjord åderlåtning minskades symptomerne och förbättrades småningom tillståndet - Den sjuke klagade äfven öfver ömhet å venstra underarmen, nära invid armbogsleden och på yttre sidan af fästet för Biceps brachii; angifvande denna ömhet såsom utgångspunkten för sitt illamående berättade han: att, efter förutgångna ryckningar uti muskelknippet å yttre sidan af nämnde ställe, ömheten först kändes år 1833 och åtföljdes af ryckningar uti armen, hvilka dagligen påkommo, då patienten under trägen läsning, en längre tid var stillasittande; hvilka dock sidermera, under mera rörelse, upphörde till sommaren 1834, då ömheten i armen å nyo förmärktes och ryckningarne öfvergingo till allmänna och åtföljdes af sanslöshet - hvarefter både ömhet och ryckningar uteblefvo till år 1837, då de ånyo, ehuru lindriga infunno sig och efter att hafva fortfarit några dagar, upphörde till September 1839 - Patienten uppgaf äfven att under senare tiden, ömheten förmärktes då armen blef kall och att den då åtföljdes af flyttande värk i venstra axeln och venstra sidan af bröstet - Efter sista anfallet uti September applicerades fontanell så nära det lidande stället som möjligt, och försvan ömheten så länge den kunde i närheten underhållas; men då fontanellen mycket hindrade armens bruk och flyttades, har ömheten, ehuru ej åtföljd af ryckningar, åter inställt sig; hvarföre localt sedermera blifvit använd lösning af Nitras Argent. fusum - Till bruket af yttre locala medel, har behandlingen till större delen måst inskränkas, emedan patientens omständigheter och sysselsättning ej medgifvit någon mera ingripande åtgärd mot detta lidande, hvars orsak synes vara local och materiel -

Uti Tegneby Pastorat och Röra Socken af Orousts Westra Härad förlöstes den 22:dre Maji 1839. Hustrun Christina Andersdotter, 41 år gammal, med Trenne Flickebarn, af hvilka 2:ne dogo under första veckan, och det tredje barnet under andra veckan.

Den 27:de November 1839 framföddes: Ett Gosse- och tvenne flickebarn af Greta Andersdotter, 40 år gammal, hustru till RoteBåtsmannen Nils Fröjdendahl uti Tegneby Socken af Tegneby Pastorat - Alla tre barnen lefva -


Kårehogen å Oroust den 26:te Mars 1840

Joh; Boustedt
T.f. Extra Provincial Läkare
På Oroust och Tjörn -


Tillbaka