Till Kong. Sundhets Collegium!

Den uti Kong. Maj:ts förnyade Nådiga Instruction för Provincial Läkarne i Riket af den 13:de Junii 1822, anbefallde berättelse, om hvad som rörande Embetsgöromålen och Sundhets tillståndet uti Districtet under det förflutna året, förefallit anmärkningsvärdt, får jag som T.f. Extra Provincial Läkare uti Orousts och Tjörns District, härmed äran afgifva för år 1838 -:

Under förra hälften af förflutna året har hälsotillståndet, inom Districtet, i allmänhet varit godt, så att endast spridda sjukdomsfall förekommit, med undantag af Tjörns Pastorat, der i början af Våren, den sedan år 1837 här och der gängse Gastriska Nervfebern, förekommit allmännare utbredd. Uti September månad år 1838 yppades allmännare sjuklighet uti Orousts Östra Härad, och fortfor Nervfeber derstädes till årets slut, äfvensom uti Morlanda Pastorat, hvarest den först uppkom senare på Hösten. Ehuru antalet af uti Gastrisk Nervfeber insjuknade varit betydligt, hafva endast få deri aflidit och sjukdomen icke varit långvarig eller elakartad.

Några få och spridda fall af Kikhosta, till sitt förlopp långvarig, hafva uti Morlanda Pastorat förekommit -

Koppor, som uti Tjörns Pastorat fortfarit sedan slutet af år 1837, hafva på Oroust mera allmänt varit gångbara från medlet af förra året, samt hos medelålders personer och oympade barn af svårare beskaffenhet, till symptomer och förlopp lika med Smittkoppor; hos ympade yngre personer deremot mera modifierade eller liknande Variceller, så att beskaffenheten af koppsjukdomen har synts beroende af den tid som förflutit från Vaccinationens förrättande och af den dervid begagnade ympmateriens mer eller mindre duglighet, hvilken synes alt mer och mer förlora af sin förmåga att bilda ärr och skydda för Smittkoppor; bland de koppsmittade hafva svårast varit angripne sådane som varit mellan 20 och 35 år gamla, och således de för hvilka omkring 20 år förflutit från det då de blifvit vaccinerade -

Af chroniska sjukdomar, hafva Bröstlidanden allmännast förekommit såsom: Lungsot; Bröstvattusot samt lidanden beroende af Haemorrhoidalkastningar, förutgågna Inflammatoriska Bröståkommor och indrifna hudutslag - Följande sjukdomsfall inträffade under Januarii månad förra året: En 18 års yngling erhöll, under smidning på ett till glödgning upphettadt "knifämne", genom detsammas urhalkande ur tången och den spetsiga ändens inträngande uti venstra ögat en linea ofvanföre Corneae öfre rand, ett sår af en lineas längd paralelt med horhinnans rand, genom hvilket utträngt en del af Corpus Vitreum till storlek af en ärt - Då skadan skedde inträffade någorlunda stark blödning och utrann efter berättelse "Slemtyg, som då ögat hos en fisk stickes"- Då den sjuke af mig besöktes var conjunctiva scleroticae inflammerad och värk kändes i och omkring ögat samt retning af den genom såret utträngda och inklämda delen af Glasvätskan - Genom antiphlogistisk behandling och låg diaet samt ögonvatten, innehållande Murias Hydrarg. Corros. häfdes de inflammatoriske tillfälligheterne och minskades den utträngde delen af Glasvätskan, så att såret efter 2 månader var fullkomligt läkt med efterlemnande af ett genomskinligt ärr. efter sårets läkning fortforo någon tid ryckningar uti ögat, hvilka dock alldeles försvunno. Synförmågan har å det skadade ögat varit oförminskad -


Kårehogen den 10 Julii 1839 -

Joh; Boustedt
T.f. Extra Prov. Läkare
på Oroust och Tjörn -

Tillbaka