Till Kong. Sundhets Collegium!

Den uti Instruction för Provincial Läkare i Riket anbefallde berättelse om Embetsgöromålen och Sundhets tillståndet uti Districtet, under förflutna året, får jag, som Tillförordnad Extra Provincial Läkare å Oroust och Tjörn uti Bohus Län, härmed äran afgifva, för år 1837 -
Den vid årets början uppkomna Influenza Epidemien, som angrep större delen af befolkningen inom Districtet, fortfor uti Östra delen af Oroust till början af Mars Månad; om denna Epidemies förhållande får jag åberopa mina, till Kong. Sundhets Collegium, under den 28:de Januarii och 10:de Februarii 1837 afgifvne Rapporter. Efter nämnde tid var hälsotillståndet godt och någon allmännare sjuklighet ägde ej rum förr än i October Månad, då Mässling och Kikhosta yppades uti Westra delen af Oroust, hvarest, serdeles å de i Morlanda Pastorat varande Fiskelägen, dessa sjukdomar voro allmännast utbredde och häftigast i November; af Mässling förekommo spridda fall vid årets slut. Om dessa sjukdomars beskaffenhet och förlopp har jag under den 1:ta December 1837, till Kong. Sundhets Collegium haft äran inberätta - Under Maji Månad angreps, uti Orousts Östra Härad, ett 2 år gammalt flickebarn af Modifierade Koppor, utan att smittan vidare spriddes - Under Våren och Sommaren var hälsotillståndet godt, och förekommo då endast spridda fall af Febris Nervosa Enterica, samt några fall af, med feber och gastriska symptomer förenade, till utbredd bulnad öfvergående furunkler å nedre Extremiteterne -
Blott tvenne personer hafva hos mig uppgifvits, såsom behäftade med Venerisk smitta: En Hemmansägare, samt en Fiskar Hustru; den senare befunnen med sår i gommen; sår å armar, händer, ben och fötter, utbildade från hvita upphöjda knölar, hvilka uppbröto, gåfvo tunnt vahr, som torkade till hvitgrå i gult stötande crustae, hvilka tid efter annan afföllo, samt quarlemnade en callös förtjockning af huden, som hindrade fingrarnes och tårnas rörelser; knölarnes uppkomst förutgicks af Frysning - Hudbetäckningen efter öfre och nedre Extremiteternes Vener var äfven callöst förtjocknad. Oagtadt Hustrun med sin man i flera år begagnat samma säng, blef dock mannen hittils af sjukdomen ej angripen -
Några anmärkningsvärda sjukdomsfall hafva väl icke förekommit, dock will jag här anföra några,

...

En arbetare, 33 år gammal, af svag constitution och cachectiskt utseende, besvärades vid början af år 1837 af värk uti högra höftleden, hvilken häfdes genom bruk af Aconiti folia - I början af Junii återkom samma värk och häfdes genom samma medel - Den 16 Junii uppkom en mjuk svulst uti högra ljumsken liknande ett Bråck, som vid undersökning befans innehålla vahr - Huden å svulsten blef missfärgad; sedan den af naturen öppnats, uttömdes gulfärgadt tjockt vahr, denna uttömning fortfor någon tid och efterföljdes sedan af en tunn vattenagtig vätska med iblandade hvitgula slimsor. Öppningen som hade sitt säte vid yttre sidan af bukringen fortgick uppåt öfver Iliasus och medgaf införandet af ett finger - Rörelsen uti högra låret var obehindrad och ingen anledning förekom att förmoda orsaken vara abseess uti Psoas muskeln. Fjorton dagar efter sedan svulsten öppnats, uppkom svullnad med värk och fluctuation ofvan och bakom högra höftleden, för att hindra vahrets sänkning öppnades bulnaden derstädes med knif, då gult tjockt vahr uttömdes, som efter någon tid ersattes af en tunn vattenagtig vätska, som småningom minskades till quantiteten - Den tunna vätskans utflytning ur öppningen i ljumsken fortfor; krafterne minskades dagligen; Hostan som fortfarit under de senare Månaderne, tilltog tillika med Vahrexpectoration och döden följde d.22 November - Som obduction ej medgafs kunde bulnadens säte ej bestämmas; genom undersökning med böjlig Sond utröntes att öppningen fortgick uppefter Ryggraden inemot Mellangärdet - Öfver något lidande i annat Viscus än Lungorne klagade ej den sjuke, och något sådant kunde icke upptäckas -

En Hustru 30 år gammal, första gången hafvande, välbildad och frisk under hafvande tillståndet, började känna förlossnings värkar d.1:ta October, samt framfödde, biträdd af oexaminerad jordegumma, d.4 Oct. k.2 förm. Ett med sätet sig bjudande foster, till och med armarne; men då hufvudet icke kunde framkomma blef jag tillkallad och ankom k.3 eftm. då jag fann fostret dödt, nafladt och liggande framstupa med kroppen till och med axlarne utom blygden, samt hufvudet neddraget och inklämdt i öfre bäckenöppningen - Vid undersökning uti högra hörngropen, der utrymmet var störst, och under bemödande att neddraga hakan, upptäcktes att hufvudskålsbenen voro mycket rörlige, den åtkomliga fontanellen ovanligt stor, så att barnhufvudets förstoring genom vatten kunde antagas - I saknad af skarpa Instrumenter för hufvudets öppnande och då utrymmet ej medgaf Tångens anläggning måste hufvudet uttagas genom Hakans meddragning, hvilket lyckades efter 3:ne timmar - Hufvudet var efter sidorne sammanklämdt - Då yttre betäckningarne tillika med Dura Mater genomskuros, fans hjernan liksom flytande uti tunnt gulgrönt vatten af ringa temperatur, hvilket till quantiteten utgjorde 1 1/4 quarter - Efter Vattnets uttömning mättes Ossa Bregmatis, hvilka från Angulus temporalis till Angulus posterior superior höllo 4 tum 6 lineer - Afståndet från hakan till Kronan var 8 tum 1 linea; från pannan till tuber occipitale 7 tum - Fostret var i öfrigt utbildadt och fullgånget -

Kårehogen å Oroust d. 19:de Mars 1838
Joh. Boustedt
T.f. Extra Prov. Läkare
å Oroust och Tjörn -


Tillbaka