Till
Kong. Sundhets Collegium!
Den uti Kong. Majt:s förnyade Nådiga Instruction för Provincial Läkarne i Riket af d. 13 Junii 1822, anbefallde berättelse, om hvad som rörande embetsgöromålen och sundhetstillståndet under förflutne året, förefallit anmärkningsvärdt, får jag härmed äran afgifva för den del af år 1836, under hvilken jag varit Tillförordnad Extra Provincial Läkare å Oroust och Tjörn af Bohus Län -
Hälsotillståndet har under åren 1835 och 1836, i allmänhet varit godt och bättre än före Cholera Epidemiens gångbarhet härstädes, med undantag af; från Januarii till April sistledne år, uti Dahby och Böhn af Orousts Vestra Härad uppkommen Nervfeber, hvaruti succesive insjuknade 21. Personer, af hvilka 1. afled. Under Sommarmånaderne inträffade Kikhosta, som, ehuru till sin beskaffenhet lindrig och angripande ett mindre antal, hvaribland någre äldre, fortfor länge, med de Catarrhala symptomerne mest framstående; de spasmodiska mindre intensiva, så att en del Patienter deraf besvärades flere månader. Under Hösten och början af Vintern förekommo spridda fall af Pneumonier och Gastrisk Feber, samt någre af Febris Nervosa Enterica. Vid medlet af December inträffade ett och annat fall af Influenza förebådande den, vid innevarande års början allmännare utspridda Epidemien.
De under förflutne året allmännast förekommande Chroniska sjukdomar, hafva varit Dyspepsie, Gikt och Vattusot, hvilka till en del torde kunna anses såsom följder af befolkningens, serdeles uti Skärgården, födoämnen och sysselsättning; då för kustboerne fiske är den egentliga näringsgrenen, och fisk, torr eller saltad, deras hufvudsakliga näringsämne.
Någon besigtning, föranledd af anmälan om Venerisk Smitta, har icke ägt rum; att dock densamma förefinnes är att förmoda, och då till dess utbredande bidrager, en hos allmogen rådande blygsel, hvarigenom de afhållas från att anmäla sig sjelfva, torde, årligen af Provincial Läkaren anställde besigtningar, isynnerhet å Fiskelägen uti Skärgården, kunna befrämja nämnde smittas betydliga förminskning.
Oagtadt Presterskapets å Socknestämmor flere gånger förnyade framställningar till församlingarne om antagande af Examinerade Barnmorskor, har allmogen icke kunnat förmås att dertill bidraga, utan biträdes Barnsängsquinnorne af oexaminerade "Jordegummor," hvaraf dock, under förflutna året, icke några skadliga följder för moder eller foster kommit till min kunskap.
Med förbigående af de hinder som möta vid sjukvården, under saknad af Apothek inom Districtet, får jag hos Kong. Sundhets Collegium förfråga, huruvida vid inträffande Medico- legal Obduction, der Chemisk undersökning af Contenta Intestinorum kan anses nödig, Läkaren, i och för nämnde undersökning, äger afresa till närmaste Apothek, för att derstädes företaga densamma, samt derföre får påräkna Skjutsersättning och Dagtractamente, eller om Contenta få afskickas för att af Apothekaren pröfvas då Läkaren ej kan vara försedd med dertill behöflig apparat.

Kårehogen d. 13:de Mars 1837.
Joh, Boustedt
T. F. Extra Prov. Läkare
å Oroust och Tjörn -

Tillbaka